گزارش زمین لرزه های چندگانۀ خرداد تا تیر ۱۳۹۹ بیرم، استان فارس (ویرایش ۲)