گزارش زمین لرزه ۳ شهریورماه ۱۳۹۴، جنوب باختری فیروز کوه با بزرگای محلی ۴/۶