گزارش زمین لرزه ۹ مرداد ۱۳۹۴ ، شمال باختری گلباف کرمان