گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های ۳۱ تیرماه و ۱ مردادماه ۱۳۹۷، رویدر هرمزگان، تازه آباد کرمانشاه و سیرچ کرمان (ویرایش ۱)