گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶، سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش دوم)