گزارش مقدماتی زمين‌لرزه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷، تازه‌آباد کرمانشاه