گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷، تازه‌آباد کرمانشاه