گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۴ شهریورماه ۱۳۹۷، تازه‌آباد کرمانشاه