گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۶ شهریورماه ۱۳۹۶، باختر سراب