گزارش مقدماتی زمین لرزه بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۳،بخش موموری- استان ایلام