گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۰۱/۲۰، شُنبه- کاکی، استان بوشهر