گزارش مقدماتی سازه ای از زلزله با بزرگای ۶ دوقلعه شهرستان فریمان، خراسان رضوی ۱۳۹۶/۱/۱۶