نام و نام خانوادگی: احسان کرکوتی
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: سرپرست آزمایشگاه زلزله شناسی
نشانی الکترونیک: ekarkooti@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۹۶
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۰۴
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar