نام و نام خانوادگی: شاهرخ پوربیرانوند
رتبه علمی: استادیار پژوهشکده زلزله شناسی
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: beyranvand@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: آذر ماه ۱۳۹۳
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۶۴۴
دورنگار: ۲۲۸۰۵۷۵۶

تحصیلات

 • دکتری: ژئوفیزیک-زلزله شناسی، دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک ، ۱۳۹۱
  عنوان رساله دکترا: تغییرات تنش در زاگرس با استفاده از وارون سازی سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌ها
 • فوق لیسانس: ژئوفیزیک-ژئوالکتریک دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک ۱۳۸۴
  عنوان پایان نامه: “کالیبراسیون نگارهای چگالی و صوتی برای ساخت لرزه نگاشت مصنوعی
 • لیسانس: مهندسی معدن (اکتشاف)، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد جنوب تهران-دانشکده فنی، ۱۳۸۱

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • وارون سازی تنش با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها
 • محاسبۀ آهنگ کرنش با استفاده از داده های GPS
 • مطالعات پیش نشانگری و پایش زمین لرزه ها

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • پوربیرانوند، ش. و تاتار، م.، ۱۳۹۳٫ تغییرات تنش در زاگرس با استفاده از وارون سازی سازوکارهای کانونی زمین لرزه ها، مجله علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، سال ۲۴، شماره ۹۴٫
 • Bali Lashak, M. Zare, M. Gholamrezanezhad and Sh. Pourbeyranvand, 2010. Moment tensor inversions of nine events in Iran Evaluating the INSN data for calculating source parameters, Journal of Seismology, DOI 10.1007/s10950-010-9197-4.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • ژئوالکتریک (نیسمال دوم ۹۵-۱۳۹۴)

فعالیت‌های اجرایی

عضویت‌ها

 • انجمن ملی ژئوفیزیک ایران (NIGS) از ۱۳۸۱
 • انجمن ژئوفیزیکدانان و مهندسین اروپا (EAGE) از ۲۰۰۴
 • سازمان نظام مهندسی معدن، استان تهران (IME) از ۱۳۹۲
 • انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ایران (ISSEEM) از ۱۳۹۳