نام و نام خانوادگی: بابک منصوری
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
سمت: رئیس گروه آموزش های همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله
نشانی الکترونیک: mansouri@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۴
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۰۶
دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱

تحصیلات

 • دکتری عمران ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ۱۳۸۱
  عنوان پایان نامه:امکان سنجی آشکار سازی تخریب لرزه ای در شهرها و سازه ها توسط تصاویر ماهواره راداری با روزنه ترکیبی
 • کارشناسی ارشد برق ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ۱۳۷۹
 • کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ۱۳۷۶
 • کارشناسی فیزیک کاربردی ،دانشگاه پلی تکنیک تهران – امیر کبیر  ۱۳۷۲

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مهندسی زلزله
 • مدلسازی ریسک لرزه ای
 • سنجش از دور و توسعه الگوریتم های آشکار سازی تغییرات سطح زمین
 • برآورد خسارت با استفاده از مدلهای پیشرفته و استفاده از فناوری سنجش از دور و اطلاعات مکانی
 • توسعه کاربردهای ژئو ماتیک در برآورد ریسک در محیطهای گسترده
 • تداخل سنجی راداری

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه

اسم دانشجو

سال

راهنما / مشاور

ارائه مدل لرزه ای ریسک شهری با تاکید بر توسعه توابع شکنندگی به منظور بر آورد آسیب پذیری ساختمانهای متداول شهری امیر کیانی ۱۳۹۳ راهنما

تعیین شاخصه ها و معیارهای ارتقا سطح ایمنی شهر در برابر زلزله (نمونه موردی بخشی از منطقه ۱۷ شهرداری تهران)

هومن معتمد ۱۳۹۰ مشاور

پهنه بندی و تحلیل خطر زلزله در منطقه طبس

محمد آریا منش ۱۳۸۶ مشاور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Kiani, A., Manie, S., and Mansouri, B., 2015, “Comparison of code-specific non-linear seismic performance”, Journal of Structures and Buildings (ICE) – Vol: 169 – Issue: 7, July, 2016, pp. 471-491 – DOI: 10.1680/jstbu.14.00028 – ISSN 0965-0911
 •  Kiani, A., Mansouri, B, and S. Moghadam, A., 2015, “Fragility Curves for Typical Steel Frames with Semi-Rigid Saddle Connections”, Journal of Constructional Steel Research – Vol: 118, March 2016, pages 231-242. Doi: 10.1016/j.jcsr.2015.11.001
 • Mansouri, B., and Hamednia, Y., 2015, “A Soft Computing Method for Rapid Damage Mapping Using VHR Optical Satellite Imagery”, IEEE-JSTARS – IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (Volume: 8 , Issue: 10) – pages: 4935-4941 – Oct. 2015. DOI: 10.1109/JSTARS.2015.2493342
 •  Amini-Hosseini, K., Hosseini, M., O.Izadkhah, Y., Mansouri, B., Shaw, T., 2014, “Main challenges on community-based approaches in earthquake risk reduction: Case study of Tehran, Iran,” International Journal of Disaster Risk Reduction 8(2014)114–۱۲۴٫
 • Mansouri, B., and Amini-Hosseini, K., 2014, “Development of Residential Building Stock and Population Databases and Modeling the Residential Occupancy Rate for Iran”, ASCE journal of Natural Hazards Review, Vol 15, No 1, pp 88-94 (published online in 2012)
 • Entezari., I., Motagh, M., and Mansouri, B., 2012, “Comparison of the performance of L-band polarimetric parameters for land cover classification”, Canadian Journal of Remote Sensing, Vol 38, No. 5, pp 629-643, 2012
 • Shah Hosseini, R., Entezari, I., Homayouni, S., Motagh, M., and Mansouri, B., 2011, “Classification of Polarimetric SAR Images Using Support Vector Machines”, Canadian Journal of Remote Sensing, Vol 37, No. 2, pp 1220-233, 2011
 • Mansouri, B., Ghafory-Ashtiany, M., Amini-Hosseini, K., Nourjou, R., and Mousavi, M., 2010, “Building Seismic Loss Model for Tehran”, Earthquake Spectra, Journal of Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Vol. 26, Issue 1, pp153-168, Oakland, CA.
 • Amini-Hosseini, K., Jafari, M. K., Hosseini, M., Mansouri, B., and Hosseinioon S., 2009, “Development of urban planning guidelines for improving emergency response capacities in seismic areas of Iran”, Disasters, the Journal of Disaster Studies, Policy and Management, Vol. 33, No: 4, Oct. 2009.
 • Mansouri, B., Shinozuka, , Huyck, C. K., and Houshmand, B., 2005, “Earthquake-Induced Change Detection in Bam, Iran, by Complex Analysis Using Envisat ASAR Data”, Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Special Issue 1, Volume 21, S275, Oakland, CA.
 • Adams, B. J., Mansouri, B., and Huyck, C. K., 2005, “Streamlining Post-Earthquake Data Collection and Damage Assessment in Bam, Iran, Using VIEWS (Visualizing Impacts of Earthquakes With Satellites”, Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Special Issue 1, Volume 21, S213, Oakland, CA.
 • Eguchi, R. T., and Mansouri, B., 2005, “Use of Remote Sensing Technologies for Building Damage Assessment after the 2003 Bam, Iran, Earthquake – Preface to Remote Sensing Papers”, Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Special Issue 1, Volume 21, S207, Oakland, CA.
 • Shinozuka, M., Ghanem, R., Houshmand, B., and Mansouri, B., 2000, “Damage detection in urban areas by SAR imagery”, Journal of Eng. Mech. ASCE 2000, pp 769-777.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • مدیریت داده ها و کاربردهای GIS
 • تحلیل عدم قطعیتها و مبانی مدیریت ریسک
 • فیزیک سنجش از دور
 • فیزیک سنجش از دور و کاربرد آن در مدیریت ریسک و بحران
 • مدیریت بحران و مهندسی زلزله
 • تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله
 • سنجش از دور در ژئوفیزیک

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس گروه آموزش های همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله از ۱۴۰۱
 • مدیری گروه مدیریت شرایط اضطرار از ۱۳۸۶ تا۱۴۰۱

عضویت‌ها

 • عضو انجمن سنجش از دور ایران ۱۳۹۳
 • عضو انجمن مهندسی زلزله از سال۸۹ ۱۳