نام و نام خانوادگی: افشین کلانتری
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
سمت: هیات علمی
نشانی الکترونیک: a.kalantari@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۸۵
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۲۶
دورنگار: ۲۲۸۰۳۹۳۳