نام و نام خانوادگی: فرج اله عسکری
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
سمت: رییس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، سرپرست گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی
نشانی الکترونیک: askari@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۸
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۵۲۱
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵
ORCID Linkedin Research Gate Google Scholar

تحصیلات

 • دکتری مهندسی عمران – مهندسی خاک و پی، دانشکده فنی تهران، ۱۳۷۸

عنوان رساله: “تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای همگن و ناهمگن در حالات استاتیکی و دینامیکی به روش آنالیز حدی”

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی خاک و پی، دانشکده فنی تهران، ۱۳۷۲
  عنوان پایان نامه: “بررسی تجربی پدیده واگرایی در خاکهای رسی”
 • کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی تهران، ۱۳۶۸

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • حالات حدی در مکانیک خاک و کاربرد آنها در مسائل لرزه‌ای
 • کاربرد روش های آماری و تئوری اعتمادپذیری در مسائل مهندسی ژئوتکنیک
 • تغییر مکان لرزه­ ی شیب ها
 • ضوابط ساخت و ساز بر روی شیب ها از دیدگاه ژئوتکنیکی
 • تحلیل سه بعدی مسائل پایداری در مهندسی ژئوتکنیک
 • روش های تعیین پتانسیل روانگرایی

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

عنوان پایان نامه اسم دانشجو سال راهنما / مشاور
توسعه و کاربرد روش سازگاری در بررسی پایداری لرزه ای شیروانی ها محمد رضا آروین ۱۳۹۰ راهنما
بررسی ظرفیت باربری پی های مستطیلی واقع در مجاورت شیروانی های خاکی تحت اثر بار خارج از مرکز نوید گنجیان ۱۳۸۸ مشاور

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Farzaneh, O., Askari, F., & Fatemi, J. (2014). Active earth pressure induced by strip loads on a backfill. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 12(4 B), 281-291.
 • Mofidi, J., Farzaneh, O., & Askari, F. (2014). Bearing Capacity of Strip Footings near Slopes Using Lower Bound Limit Analysis. Civil Engineering Infrastructures Journal, 47(1), 89-109.
 • Nadi, B., Askari, F., & Farzaneh, O. (2014). SEISMIC PERFORMANCE OF SLOPES IN PSEUDO-STATIC DESIGNS WITH DIFFERENT SAFETY FACTORS. Iranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering, 38(C2), 465.
 • Totonchi, A., Askari, F., & Farzaneh, O. (2014). SEISMIC STABILITY ANALYSIS OF THREE DIMENSIONAL SLOPES USING ACCEPTABLE STRESS FIELDS*. Iranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering, 38(C1), 37.
 • Askari, F., Arvin, M. R., & Farzaneh, O. (2013). Shakedown method versus pseudostaic method for seismic slope stability. International Journal of Civil Engineering, Transaction B: Geotechnical Engineering, 11(2), 133-140.
 • Mojallal, M., Ghanbari, A., & Askari, F. (2012). A new analytical method for calculating seismic displacements in reinforced retaining walls. Geosynthetics International, 19(3), 212-231.
 • Arvin, M. R., Askari, F., & Farzaneh, O. (2012). Seismic behavior of slopes by lower bound dynamic shakedown theory. Computers and Geotechnics, 39, 107-115.
 • Arvin, M. R., Askari, F., & Farzaneh, O. (2012). Static and dynamic bearing capacity of strip footings, under variable repeated loading. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 36(1), 19-31.
 • Askari, F., Totonchi, A., & Farzaneh, O. (2012). 3D stability analysis of convex slopes in plan view using lower bound linear finite element. International Journal of Civil Engineering, 10(2), 112-123.
 • Totonchi, A., Askari, F., & Farzaneh, O. (2012). Analytical Solution Of Seismic Active Lateral Force In Retaining Walls Using Stress Fields. Iranian Journal Of Science And Technology Transaction B-Engineering, 36(C2), 195-207.
 • Totonchi, A., Askari, F., & Farzaneh, O. (2012). 3d Stability Analysis Of Concave Slopes In Plan View Using Linear Finite Element And Lower Bound Method. Iranian Journal Of Science And Technology Transaction B-Engineering, 36(C2), 181-194.
 • Askari, F., Dabiri, R., Shafiee, A., & Jafari, M. K. (2011). Liquefaction resistance of sand-silt mixtures using laboratory based shear Wave velocity. International Journal of Civil Engineering, 9(2), 135-144.
 • Dabiri, R., Askari, F., Shafiee, A., & Jafari, M. K. (2011). Shear Wave Velocity-Based Liquefaction Resistance Of Sand-Silt Mixtures: Deterministic Versus Probabilistic Approach. Iranian Journal Of Science And Technology Transaction B-Engineering, 35(C2), 199-215.
 • Miraboutalebi, M., Askari, F., & Farzaneh, O. (2011). Effect of bedrock inclination on seismic slope stability according to Iran seismically data. International Journal of Civil Engineering, 9(4).
 • Farzaneh, O., Ganjian, N., & Askari, F. (2010). Rotation–translation mechanisms for upper-bound solution of bearing capacity problems. Computers and Geotechnics, 37(4), 449-455.
 • Ganjian, N., Askari, F., & Farzaneh, O. (2010). Influences of nonassociated flow rules on three-dimensional seismic stability of loaded slopes. Journal of Central South University of Technology, 17(3), 603-611.
 • Askari, F., & Farzaneh, O. (2008). Pore water pressures in three dimensional slope stability analysis. International Journal of Civil Engineering, 6(1), 10-23.
 • Farzaneh, O., Askari, F., & Ganjian, N. (2008). Three-dimensional stability analysis of convex slopes in plan view. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 134(8), 1192-1200.
 • Farzaneh, O., & Askari, F. (2003). Three-dimensional analysis of nonhomogeneous slopes. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 129(2), 137-145.
 • Askari, F., & Farzaneh, O. (2003). Upper-bound solution for seismic bearing capacity of shallow foundations near slopes. Geotechnique, 53(8), 697-702.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • دینامیک خاک
 • دینامیک خاک ۲
 • مکانیک خاک پیشرفته
 • پی سازی پیشرفته
 • ژئوتکنیک لرزه ای
 • روشهای حدی در مکانیک خاک
 • طراحی لرزه ای سازه های خاص

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • سرپرست گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی از سال ۱۴۰۱
 • معاون آموزشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
 • مدیر امورپژوهشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶
 • مدیر گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
 • مدیر گروه زمین‌لغزه و زمین‌شناسی مهندسی پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از سال۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

عضویت‌ها

 • عضو انجمن فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران از بدو تاسیس