دبیر شورای دایمی مانور سراسری زلزله و ایمنی با اشاره به نتایج یک بررسی صورت گرفته بر روی زلزله های کشور، گفت: از هر ۱۲ هزار نفری که در ایران زلزله را احساس می کنند؛ یک نفر ممکنست سقف بر سرش خراب شود.
دکتر محمدرضا مهدوی فر ضمن ارایه گزارشی از برگزاری دوازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در هشتم آذر ماه سال جاری؛ به معرفی و بررسی روش های صحیح پناهگیری در هنگام وقوع زلزله پرداخته و افزود: در بین روش موجود پناهگیری دو روش مثلث حیات و DCH از جمله شیوه های صحیح پناهگیری به حساب می آیند.
وی که روز چهارشنبه ۲۹ دیماه در دومین گردهمایی یک روزه رابطیم مانور سخن می گفت؛ با اشاره به استفاده از روش DCH در کشور، خاطرنشان کرد: خیز برداشتن، پناه گرفتن و صبر کردن سه مرحله ضروری در این روش بوده و نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهایی که مانور زلزله را به طور سیستمانیک اجرا می کنند، از این روش پناهگیری استفاده می شود.
دکتر مهدوی فر عدم پناهگیری در راه پله ها و چهارچوب های در را از نقاط اشتراک هر دو شیوه دانسته و افزود: در شیوه مثلث حیات، پناهگیری زیر میز به هیچ وجه مجاز نیست و این در حالیست که در شیوه DCH این مورد مجاز شناخته شده است.
رییس گروه آموزش های همگانی با اشاره به برخی دیگر از نقاط افتراق میان این دو شیوه؛ خاطرنشان کرد: با بررسی زلزله های رخ داده در ایران این نتایج حاصل شد که دیوارهای خارجی در هنگام وقوع زلزله ها، تخریب می شوند؛ نماهای ساختمان ها، تزیینات و بالکن ها سری تر فرو می ریزند و طبقات پایین خطرناک تر از طبقات بالا هستند.
دبیر شورای دایمی مانور سراسری زلزله و ایمنی با تبیین شراطی که هر یک از این دو روش بهتر از دیگری عمل می کند، تصریح کرد: در شرایطی که سقف فرو نریزد، پناهگیری به شیوه DCH بهتر است. اما در شرایطی که سقف فروریزد، چنانچه سقف به طور یکپارچه فرو بریزد، روش مثلث حیات بهتر جواب می دهد و در صورتی که سقف یکپارچه فرو نریزد، هیچیک از رو شها نجات دهنده نیستند.
دکتر مهدوی فر با ذکر اینکه در ایران هر ۱۰ سال بین دو تا سه زلزله بالای هفت ریشتر رخ می دهد افزود: با توجه به بررسی های صورت گرفته از هر ۱۲ هزار نفری که در ایران زلزله را احساس می کنند؛ یک نفر ممکنست سقف بر سرش خراب شود بنابراین در ایران شیوه DCH برای ۱۲ هزار نفر مفید و تنها برای یک نفر مفید فایده نخواهد بود.