رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش سازه) دوره چهارم سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۰