jeld

بررسی ایمنی ساختمانهای طرح شده توسط آیین نامه بتن ایران فریبرز ناطقی الهی
کیومرث زندپارسا، علی تاجبخش

طراحی ساختمانهای بتنی در کشور عموماً بر پایه آیین نامه بتن ACI انجام می گیرد؛ لذا، در این مقاله برای ارزیابی حاشیه ایمنی آیین نامه ایران با آیین نامه ACI مقایسه ای عددی بر روی سه ساختمان سه، شش و دوازده طبقه با سیستم قاب بتنی خمشی و قابلیت شکل پذیری زیاد انجام شده است. بارگذاری زلزله بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ جدید ایران و روش تحلیل استاتیکی می باشد. پس از بارگذاری، مقایسه ای به صورت طراحی موردی که شامل درصد فولاد، بار نهایی ستونها، حداکثر مقدار میلگرد خمشی و برشی تیرها و نیروی برشی نهایی مقاوم در اتصالات می باشد، انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، حاشیه ایمنی در اتصالات طبق آیین نامه بتن ایران بیشتر از آیین نامه ACI و ایمنی تیرهای طرح شده توسط آیین نامه ایران نیز بیشتر از آیین نامه ACI است. ایمنی حاصل از طراحی بر اساس آیین نامه ACI در مورد ستونها بیشتر از آیین نامه بتن ایران می باشد. در این راستا تأثیر کنترل باربری اتصال بر باربری ستونها نیز بررسی شده است.

متن کامل

بررسی مقدماتی لرزه خیزی، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه- گسلش در پهنه استان اردبیل
مهدی زارع

در این مقاله، سرچشمه‌های لرزه زا در پهنه استان اردبیل بر اساس ویژگیهای لرزه خیزی تاریخی، سده بیستم و مشخصات گسلهای فعال در پهنه این استان معرفی گردیده است. مهمترین زلزله اخیر، رویداد اسفند ۱۳۷۵ اردبیل می باشد که در این مقاله، توجه خاصی به آن مبذول شده است. زلزله اسفند ۱۳۷۵ گلستان نمایانگر یک رویداد مخرب است که با توجه به سابقه لرزه خیزی منطقه احتمال وقوع آن در نواحی دیگر این استان وجود دارد که در این مقاله در مورد آنها بحث شده است. در پایان ضمن تخمین اولیه خطر در شهرهای مختلف این استان یک نبود لرزه ای در منطقه دشت مغان مورد توجه قرار گرفته است که این نبود لرزه ای احتمالاً با یک رویداد مهم لرزه زا به پایان خواهد رسید.

متن کامل

نقدی بر فرایند طرح و اجرای ساختمانهای اسکلت فولادی کشور
مهران تیو

در این مقاله مراحل مختلف ساخت ساختمانهای اسکلت فولادی که شامل طراحی مهندسی، اخذ مجوزها و مسایل کارگاهی می شود مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نگارنده معتقد است عمده مسایل موجود در ارتباط با فرایند ساخت و ساز این نوع ساختمانها (و شاید صنعت ساخت و ساز به طور عام) عدم اجزای مقررات موجود، مکتوب و جاری کشور است. اگرچه مقررات موجود در تمامی ابعاد این فرایند ممکن است کمبود یا ضعفهایی داشته باشد، ولی رعایت و اجباری نمودن مقررات فعلی از طرف یک یا چند سازمان نظارتی قوی می تواند بهبود قابل ملاحظه ای در کل صنعت ساخت و ساز کشور ایجاد نماید.

متن کامل

بررسی انرژی زمین‌لرزه در تعدادی قاب خمشی بتن مسلح

محسن غفوری آشتیانی، هاله ملکی

در مقاله حاضر، انرژی زمین‌لرزه در چهار قاب خمشی بتن مسلح، از طریق تحلیل غیرخطی آنها تحت اثر چهار شتابنگاشت مختلف محاسبه و اثر برخی از پارامترهای سازه ای و لرزه ای بر نتایج بررسی گردیده است. مقدار بیشینه انرژی ورودی در هر حالت محاسبه و با مقادیر حاصل از روابط تجربی مقایسه شده است. نسبت انرژی هیسترتیک به انرژی ورودی به دست آمده و اثر عوامل گوناگون بر آن بررسی شده است. چگونگی توزیع انرژی هیسترتیک و میرایی در طبقات ساختمان، به منظور یافتن شمای پراکندگی خسارت، تعیین گشته و مطابقت آن با نتایج به دست آمده از تحلیل غیرخطی (مفاصل خمیری، منحنی های هیسترزیس طبقات) مطالعه شده است.

متن کامل

تحلیل سیستم های ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مؤلفه‌های چندگانه زلزله با روش مد تغییرمکان

علیرضا فیوض، محسن غفوری آشتیانی

تحلیل سیستم های ثانویه تحت اثر تک مؤلفه‌های زلزله تاکنون موضوع تحقیقات زیادی بوده است. تحلیل سیستم های اولیه تحت اثر مؤلفه‌های چندگانه زلزله نیز توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش ارتعاشات پیشا، سیستم های ثانویه ای که سیستم اولیه آنها تحت اثر مؤلفه‌های چندگانه زلزله قرار گرفته، تحلیل شده اند. در این تحلیل مؤلفه‌های زلزله به صورت همبسته در نظر گرفته شده اند و توابع چگالی طیفی و خود همبستگی پاسخ سیستم اولیه تحت اثر این مؤلفه‌ها به دست آمده است. سپس این توابع به عنوان ورودی سیستم ثانویه در نظر گرفته شده و توابع خود همبستگی، چگالی طیفی و میانگین مربعات پاسخ سیستم ثانویه محاسبه شده است. ورودی زلزله می تواند به صورت تابع چگالی طیفی یا طیف طرح زمین باشد. علاوه بر آن، با ملحوظ نمودن سازه اصلی به صورت قابهای ساختمانی سه بعدی با کف صلب و در نظر گرفتن دو مؤلفه افقی و یک مؤلفه قائم برای زلزله، زاویه بحرانی به دست آمده است. برای نشان دادن کارایی روش ارائه شده، چند قاب ساختمانی تحلیل شده، طیفهای پاسخ طبقات آنها به دست آمده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در نظر گرفتن چند مؤلفه ای بودن زلزله و وارد کردن این مؤلفه‌ها در امتداد زاویه بحرانی طیف پاسخ طبقات را بویژه در ساختمانهای بلند، خروج از محوریهای زیاد و هم فرکانسی، بسیار افزایش می دهد.

متن کامل