عناوین پایان‌نامه و سمینارهای کارشناسی ارشد
رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله

دوره هشتم سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۰

محمود پوری
آنالیز غیرخطی استاتیکی مودال برای سازه‌های بلند

با افزایش دانش بشردرباره پدیده زلزله و نحوه رفتار سازه‌ها در زمان زلزله, راهکاری جدیدی برای افزایش ایمنی ساختمانها در برابر این پدیده ارائه شده است. در راهکارهای ارائه شده عمدتاً تأکید برروی رفتار سازه‌ها می باشد. طراحی برمبنای رفتار سازه روش جدیدی را در زمینه طراحی به وجود آورده است که طراحی براساس عملکرد نامیده می شود.
طراحی براساس عملکرد برمبنای طراحی در حالت حدی می باشد. روشهای که در طراحی براساس عملکرد مطرح می شوند عمدتاً بر مبنای آنالیز غیرخطی استاتیکی می باشند. دلیل استفاده از آنالیزهای غیرخطی استاتیکی سرعت بالای انجام این آنالیزها و سادگی تفسایر نتایج این آنالیزها است. در این تحقیق روش آنالیز غیرخطی مودی(Modal Pushover analysis) مورد توجه قرارگرفته و علاوه برن تأثیر نحوه توزیع بارجانبی در پاسخ سازه نیز مورد توجه قرارگرفته و نتایج تحلیل با نتایج حاصل از آنالیز غیرخطی دینامیکی مقایسه شده است. در این تحقیق مدلهای ۵, ۱۰, ۱۵ و ۲۰ طبقه بتنی خمشی انتخاب شده است. با توجه به تأثیر بسیار زیاد مودهای بالاتر در پاسخ سازه در سازه‌های بلند تلاش شده است با ارائه راهکارهای نتایج حاصل از آنالیز غیرخطی استاتیکی به نتایج حاصل از آنالیز غیرخطی دینامیکی نزدیک تر شود. پارامترهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته اند عبارتند از:

الف- تغییرمکان حداکثر طبقات
ب- تغییرمکان نسبی طبقات(Driftt Ratio)

نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه روشهای آنالیز غیرخطی استاتیکی نسبت به روش دینامیکی تاریخچه زمانی دارای خطا می باشد اما با میانگین گیری از نتایج می توان میزان خطا را کاهش داد.

شهرام ملکی
بررسی اثر تمرکز تنش در محل قطع ورقهای FRP بر روی ظرفیت خمشی تیرهای بتنی مقاوم شده با استفاده از روش المان محدود

موضوع این تحقیق به بررسی تأثیر تمرکز تنش در نواحی انتهایی قطع صفحات FRP برروی مقاومت خمشی تیرهای بتنی می پردازند. با توجه به آنکه مقاومت صفحاتFRP بیشتر از فولاد بوده و نتیجتاً تنش های انتقالی بین لایهFRP و بتن مقادیر بزرگی به خود می گیرد لذا بررسی تنش در این نواحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بویژه توزیع تنش نرمال و برشی در فواصل مختلف از محل قطعFRP ارزیابی شده است. چنین اطلاعاتی در پیشگویی مود گسیختگی از نوع جداشدگی(devonding) بکار می آید.
دراین تحقیق یک نمونه آزمایشگاهی انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار Ansys5.4 مدلسازی شده است. روند این مدلسازی ها به این ترتیب بوده که ابتدا سعی شده یک مدل مناسبی برای حالت تیر بتنی مقاوم نشده(تیر کنترل) بدست آید سپس این مدل برای حالت مقاوم شده بوسیله یک لایهCFRP بسط داده شده است و در دل تیر تقویت شده نیز حالت های مختلف در نظر گرفته شده است(صرفنظر از تأثیر شرایط باند, اعمال تأثیر خطی باند و اعمال تأثیر غیرخطی باند). و نهایتاً نتایج بدست آمده از آنالیز با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است و تأثیر پدیده debonding برروی ظرفیت خمشی افزایش یافته تیر بررسی شده است.

مصطفی مسعودی
رفتار لرزه ای مخازن هوایی در اثر سه مولفه همبسته زلزله

با توجه به ساخته شدن سدهای خاکی زیاد در مناطق لرزه خیز کشور و در اولویت قرار گرفتن پروژه‌های سد سازی و با عنایت به اهمیت بررسی رفتار لرزه ای این گونه سدها پس از احداث شایسته است تجربه انجام آزمایش های ارتعاش محیطی و اجباری در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در قالب برنامه تحقیقاتی خود انجام آزمایش های ارتعاش محیطی و اجباری بر روی سدهای خاکی و ﻫﻤﭼنین تهیه مدل عددی و کالیبراسیون بین نتایج حاصل را در دستور کار خود قرار داده است بطوریکه از بین سدهای خاکی ساخته شده در داخل کشور, دو سد خاکی بزرگ مارون و مسجد سلیمان انتخاب گردید و آزمایش های ارتعاش محیطی(شامل انفجارهای مختلف سایت)و ارتعاش اجباری بر روی سدهای مذکور و تهیه مدل عددی دو سد در دستور کار قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف, این تحقیقات در قالب یک پایان‌نامه دکتری و دو پایان‌نامه کارشناسی ارشد تعریف گردید. مجموعه ای که در پیش رو دارید جزئی از این تحقیقات میباشد.
در این تحقیق پارامترهای دینامیکی سد خاکی مسجد سلیمان به روش آزمایش ارتعاش اجباری و تحلیل المان محدود با هم مقایسه شده اند. فصل اول این ﭘایان نامه بعد از بیان هدف از انجام آزمایش ارتعاش اجباری, مروری بر تارﻳﺨﭽه و ﺗﺌوری روش های انجام آزمایش ارتعاش اجباری داشته و در آخر فصل روش گام به گامی جهت انجام آزمایش و ﭘردازش نتایج اراﺋه میدهد. فصل دوم به معرفی مشخصات سد خاکی مسجد سلیمان و ابزار مورد استفاده جهت انجام آزمایش می ﭘردازد. آزمایش ارتعاش اجباری روی سد مذکور با دو واحد لرزاننده در امتدادهای بالادست- پایین دست, طولی و قائم انجام شد که در این پایان‌نامه امتداد بالا دست- پایین دست جهت هم فاز و فاز مخالف مورد بررسی قرار میگیرد. شرح کامل روش انجام آزمایش در فصل سوم اراﺋه شده است.
در فصل ﭼهارم رکوردهای ثبت شده توسط حسگرهای نصب شده در طول تاج سد به کمک نرم افزار MATLAB6.1 و با استفاده از طیف فوریه آزمایش روشن- خاموش و منحنی های پاسخ فرکانس مورد بررسی و پردازش قرار گرفتند و فرکانس های طبیعی, اشکال مودی و درصد میرایی متناظر هر مود شناسایی و محاسبه شدند.
در فصل ﭘنجم مدل المان محدود سد با استفاده از نرم افزار ANSYS6.1 مدل شده است. مشخصات پارامتر مصالح سد از روی نتایج حاصل از آزمایش ژئوسایزمیک و مشخصات مصالح اراﺋه شده توسط مشاور طرح بدست آمده و با بررسی مدل های مختلف با نسبت ضخامت های متفاوت برای فونداسیون و تکیه گا ههای جانبی ضخامت ثابتی برای این موارد در مدل نهایی, حاصل گردید. و در نهایت در فصل ششم انطباق بین نتایج مدل های مختلف المان محدود و آزمایش ارتعاش اجباری مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالرحیم طاهری حسینخانی
بررسی رفتار لرزه ای بخش منتخبی از خطوط لوله نفت موجود در کشور

موضوع این پایان‌نامه, « ارزیابی کمی آسیب‌پذیری یک خط لوله به صورت واقعی» می باشد و به این صورت بوده است که بخش مناسبی از خطوط لوله نفت با هماهنگی شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت انتخاب شده است و مشخصات خاک مسر لوله نیز با مطالعه دقیق و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده است و در نهایت, متناسب با سایت خط لوله, از رکورد زلزله طبس استفاده شده است. سپس با فنرهای الاستو پلاستیک غیر خطی سه بعدی, و همچنین با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی, از نرم افزار المان محدودAnsys جهت تحلیل مدل مزبور استفاده شده است و مدل هم به این صورت بوده است که در فواصل دو متری, سه المان فنر در سه جهت که بیانگر مشخصات خاک منطقه در سه جهت باشد, قرارداده شده است.

رضا سعیدی معین
مطالعه تحلیلی پارامترهای روش ارزیابی سریع خطوط لوله موجود در مجتمع های صنعتی و پالایشگاهی

ارزیابی وضعیت لرزه ای تأسیسات و سازه‌های موجود غالباً با استفاده از روش ارزیابی سریع و کیفی سازه‌ها انجام می گیرد که در این میان بهترین روش ارزیابی, روش WalkDown می باشد. در این روش مواردی که در تجربیات زلزله‌های گذشته برای آنه ایجاد نموده شناسایی گردیده و مورد بررسی قرار می گیرند.
یکسری از مراجع نیز اثر پارامترهای دخیل در آسیب‌پذیری سازه‌ها را بصورت کیفی عنوان نموده اند. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر این پارامترهای در آسیب‌پذیری سیستم های خط لوله موجود در مجتمع های صنعتی و پالایشگاهی و کمی نمودن اثر آنها درمیزان آسیب‌پذیری با استفاده از مدلسازی کامپیوتری می باشد.
برای انجام این تحقیق از یک مدل پایه که تحت آنالیز خطی و غیرخطی قرار می گیرد استفاده شده است. این مدل پایه شامل یک خط لوله اصلی است که از یک طرف به یک ظرف قائم متصل شده و از طرف دیگر به یک سیستم خط لوله فرعی متصل می گردد. مدلسازی های انجام گرفته شامل ۲۲ مدل مختلف می باشد که تحت آنالیزهای خطی و غیرخطی با استفاده از نرم افزارهای AutoPIPE و SAP2000 قرارگرفته اند.
نتایج حاصل از مدلسازی کامپیوتری شامل دو بخش می باشد: در بخش اول که مربوط به آنالیز خطی است پارامتر پاسخ اصلی نسبت تنش های حاصل می باشد و در بخش دوم که به نتایج آنالیز غیرخطی اختصاص دارد پارامتر پاسخ اصلی تغییرشکل های پلاستیک می باشد. بر پایه این نتایج, اثر پارامترهایی از قبیل نسبت قطر لوله‌های متصل به هم و نسبت طول بخش افقی خط لوله اصلی به طول بقیه بخش ها و سطح زلزله وارد مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.

محسن امین فر
روش طراحی لرزه ای براساس آنالیز دینامیکی غیرخطی

یکی از روشهای تحلیل به منظور طراحی سازه‌ها, روش تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی است. این روش تحلیل, نسبت به دیگر روشها مانند استاتیکی معادل و طیفی, کمتر برای طراحی سازه‌ها استفاده شده است. دلایل استفاده نکردن از این روش تاکنون, مشکل بودن انجام این تحلیل ها, وقت گیر و پرهزینه بودن, لزوم تجربه درمورد قضاوت نتایج و۰۰۰ بوده است. با توجه به اینکه نرم افزارهای تحلیلی جدید, پیشرفت قابل ملاحظه ای در روشهای تحلیل غیرخطی داشته اند, از چندین سال قبل, محققان به استفاده از این روش به منظور طراحی سازه ترغیب شده اند.
مطالعات اصلی در این زمینه, توسط«فینتل» و «گوش» در سال ۱۹۸۱, «کاپوس» و «مناف پور» در سال ۲۰۰۱ و «رومائو و همکاران» در سال ۲۰۰۲ انجام گردیده است. دراین تحقیق تعداد چهار سازه قابی دو بعدی با تعداد طبقات ۱, ۴, ۷ و ۱۰ درنظر گرفته شده است.
سیستم سازه ای این مدل ها قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط می باشد. دو نوع تحلیل طیقی و دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی(به روش انتگرال گیری گام به گام) برروی سازه‌ها انجام گردیده است. براساس نتایج تحلیل طیفی, ساختمان ها بصورت طیفی طراحی شد. همچنین با استفاده از نتایج تحلیل غیرخطی( با استفاده از سه شتابنگاشت السنترو, منجیل و طبس) طراحی سازه انجام گردید. پس از طراحی سازه‌ها به دو روش ذکر شده, ارزیابی آنها توسط تحلیل های غیرخطی تاریخچه زمانی انجام شد. برای این ارزیابی, از شش شتابنگاشت کرن کاونتی, سن فرناندو, نورث ریج, ناغان, ارمنستان و آوج استفاده گردید. چندین پارامتر از جمله تغییرمکان نسبی بین طبقه ای, میزان چرخش مفاصل پلاستیک تیر و ستون و مقدار آرماتور مصرفی درتیر و ستونها مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفت.
بنابر نتایج بدست آمده, استفاده مستقیم از نتایج تحلیل های دینامیک غیر خطی بدون اعمال راهکارهایی برای تنظیم رابطه بین مقاومت و شکل پذیری تیر و ستونها نمی تواند تفاوت های فاحشی در نحوه عملکرد سازه بوجود بیاورد.

محمد کریمی
مطالعه پارامتریک میراگر فلزی آکاردئونی براساس تحلیل غیرخطی

تاکنون سیستم های مختلف استهلاک انرژی، به ویژه میراگرهای فلزی جاری شونده، به منظورکنترل رفتار سازه‌ها در برابر نیروهای جانبی، استفاده شده اند. نیز مدت هاست که استفاده از لوله‌های جدارنازک فلزی در جذب انرژی ضربه، در صنایع مختلف مورد توجه قرارگرفته است. این قطعات، در صورت امکان کنترل رفتار و بروز عملکرد مطلوب، قابلیت استفاده به عنوان مستهلک کننده انرژی را دارند. مطالعات نشان می دهد که در صورت ایجاد تغییرات در شکل اولیه لوله‌های جدارنازک و انتخاب شکل هندسی مناسب، رفتار قابل پیش‌بینی و کنترل در برابر نیروها در آنها مشاهده می شود. یکسان بودن رفتار یک نوع از لوله‌های جدار نازک، موسوم به لوله‌های جدارنازک آکاردئونی، در مقابل نیروهای کششی و فشاری( درتغییر شکل های کوچک)، شرایط اولیه برای کاربرد این قطعات به عنوان میراگر انرژی زلزله را فراهم می نماید. اما لوله‌های جدار نازک با شکل های مختلف، تحت عنوان لوله‌های جدارنازک آکاردئونی، قابل ساخت می باشند. از این رو لازم است که وضعیت بهینه ای از نظر شکل هندسی و نیز جنس مصالح این قطعات تعیین گردد تا ادامه مطالعات بر روی آن متمرکز گردد.
برای دستیابی به وضعیت بهینه این قطعات، لازم است که میزان و چگونگی تأثیر پارامترهای مختلف، بر رفتار لوله‌های آکاردئونی تعیین گردد. یکی از روشهای قابل استفاده برای بررسی رفتار لوله‌های جدارنازک آکاردئونی، مطالعه پارامتریک می باشد. به این صورت که هربار با تغییر دادن یکی از پارامترها و ثابت نگه داشتن بقیه پارامترهای موثر، رفتارلوله آکاردئونی در برابر شرایط بارگذاری یکسان برای تمام نمونه‌ها سنجیده میشود. با تکرار این مراحل برای تمام پارامترها در رفتار لوله‌های جدار نازک آکاردئونی به خصوص میزان جذب انرژی در آنها می باشد. همچنین، از ترکیب نتایج بدست آمده می توان به نسبتی دست یافت که در صورت برقراری آن نسبت بین پارامترهای مختلف، میزان جذب انرژی در قطعه به حداکثر مقدار ممکن می رسد.

سیدامیر غریب زاده
بررسی عملکرد سازه‌های فولادی قاب خمشی با اهمیت زیاد، با دستورالعمل های Fema 351, Fema 356

می دانیم که کشور پهناور ایران در طول تاریخ، چندین بار شاهد نابودی تمدن ها و از بین رفتن بسیاری از شهرهایش در اثر زلزله بوده و بارها اثرات زیانبار یک زلزله کوتاه مدت چند ثانیه ای از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر جامعه اثرگذاشته و سرنوشت چندین نسل از جامعه را دستخوش تغییرات عمده و اساسی نموده است. به همین خاطر و به دلیل آن که هنوز هم احتمال خطروقوع زلزله در این سرزمین بسیار بالاست، توجه به طراحی لرزه ای ساختمانها و بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود، در کشور ما، باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
آیین نامه‌های موجود که برای طراحی سازه‌های مقاوم بکار می روند برای طراحی سازه‌های جدید کاربرد دارند و برای ارزیابی سازه‌های موجود که با آیین نامه‌های قبلی ساخته شده اند نمی توان از آیین نامه‌های طراحی سازه‌ها(مانند آیین نامه ۲۸۰۰) استفاده کرد و باید از دستورالعمل هایی مانند Fema273 و Fema356 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای یا ATC40 و یا Fema 351 که با استفاده از مفهوم طراحی بر اساس عملکرد به ارزیابی و بهسازی سازه‌ها می پردازند، استفاده کرد.
در این پایان‌نامه ابتدا مفاهیم فلسفه طراحی لرزه ای براساس عملکرد را بیان می کنیم و سپس در فصل ۲ روش تحلیل استاتیکی غیرخطی به عنوان پایه و اساس روش ها طراحی براساس عملکرد عنوان می شود و نقاط ضعف آن بیان می شود. همچنین روش ضرایب تغییرمکان وطیف ظرفیت بصورت مفهومی بیان می شوند و نحوه توسعه روش طیف ظرفیت با استفاده از طیف غیرالاستیک بیان می شود. درفصل ۳ نکات مهم روند ارزیابی و بهسازی سازه‌های قاب خمشی فولادی با دستورالعمل بهسازی که مشابه Fema 356 می باشد، بررسی می شود. در فصل ۴ نکات مهمی از نحوه تحلیل استاتیکی غیرخطی در نرم افزارSap 2000 بیان می شود. در فصل ۵ که ارزیابی عملکرد سازه‌های فولادی قاب خمشی ویژه موجود، با دستورالعمل بهسازی لرزه ای یا (Fema 356) می باشد، ابتدا سازه‌های بیمارستان ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ طبقه با روش استاتیکی خطی استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شدند و سپس این سازه‌ها با دستورالعمل بهسازی لرزه ای، در دو سطح خطر ۱ و ۲ مورد ارزیابی قرارگرفتند و معیارهای پذیرش اعضا کنترل شده که برای کلیه سازه‌ها از روش استاتیکی غیرخطی و برای سازه ۱۲ طبقه، از روش دینامیکی خطی نیز علاوه بر روش استاتیکی غیرخطی استفاده شد. با ارزیابی لرزه ای سازه‌های موجود، یک سری نقاط ضعف طراحی با استاندارد ۲۸۰۰ بدست آمد. در فصل ۶ نحوه ارزیابی عملکرد سازه‌های قاب خمشی فولادی با Fema 351 بیان می شود. در این روش برای هر سازه در هر طبقه برای دو سطح خطر ۱ و ۲، سطح اطمینانی بدست می آید، که در فصل ۷ ارزیابی سطح اطمینان سازه‌های فولادی طراحی شده با استاندارد۲۸۰۰ (که در فصل ۵ طراحی شده اند) انجام می شود و سازه‌های ۳، ۶، ۹ و ۱۲ طبقه برای دو سطح عملکرد IO و CP ارزیابی می شوند و از دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی خطی برای ارزیابی سطح اطمینان سازه‌ها استفاده شده است.

سهیل سبزه علی
توسعه روابط کاهندگی طیفی براساس رخدادهای منتخب ایران (داده‌های شتابنگاری ۲۰۰۳-۱۹۷۸)

زلزله‌ها از جمله کشنده ترین و پرهزینه ترین بلایای طبیعی هستند. با رشد شهرنشینی در نواحی لرزه خیز، آسیب‌پذیری در برابر اثرات زلزله‌ها نیز درحال افزایش است. تلفات جانی و آسیب های وارده به ساختمان ها، شریان های حیاتی و تأسیسات مهم، تأثیرات مادی و معنوی بسیاری د رمناطق زلزله زده به جای می گذارد. این اثرات اجتماعی و اقتصادی را می توان بار برآورد جامعی از خطرات زلزله و در نتیجه ایجاد آگاهی عمومی، تدوین آیین نامه‌های ساختمانی کم نقص تر و … کاهش داد. بنابراین برآورد هرچه بهتر خطر زلزله، اولین و اساسی ترین قدم در روند کاهش خطر پذیری می باشد.
در این پایان‌نامه با انتخاب مجموعه ای محدود از رکوردهای با کیفیت خوب زلزله‌های بوقوع پیوسته در ایران، روابط کاهندگی طیفی برای محاسبه مقادیر شتاب طیفی با میرایی ۵%(SA) و شتاب بیشینه (PGA) در مولفه‌های افقی و قائم توسعه داده شده است. مجموعه داده‌ها شامل ۹۰ رکورد از ۴۸ زلزله مهم رخ داده در فاصله سالهای ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۳( با تکیه بیشتر بر رخدادهای ۱۹۹۴ به بعد) د رنواحی فعال زمین ساختی کشور می باشد. رخدادها در محدوده بزرگای گشتاوری ۴/۷-۴ و فاصله کانونی ۱۶۷-۴ کیلومتر قراردارند. اثر ساختگاه براساس طبقه بندی ارائه شده توسط زارع(۱۹۹۹) در چهار دسته در نظر گرفته شده است. در نهایت با انتخاب مدل ریاضی مناسب، ضرایب کاهندگی طیفی به طور جداگانه برای نواحی لرزه زمین ساختی البرز- ایران مرکزی، زاگرس و کل ایران محاسبه شده است. نتایج بدست آمده قابل کاربرد در حوزه‌های نزدیک گسل( فواصل کمتر از ۵۰ کیلومتر) می باشد و در این محدوده از دقت قابل قبولی برخوردار است.

سیدامیررضا مجد جباری
نقشه‌های پهنه بندی شتاب طیفی و تحلیل احتمالی خطر با رابطه‌های کاهندگی طیفی برای گستره شهر تهران (توجه ویژه به اثرهای خاک)

با توجه به اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تهران، مطالعه و بررسی این شهر از دیدگاه زلزله و خطرات و خسارات احتمالی ناشی از آن و نیز شرایط محلی، که تأثیر مستقیمی بر افزایش مخاطرات لرزه ای می گذارد، به منظور مقاوم سازی مناطق دارای ساخت و ساز نامناسب و همچنین برنامه ریزی و ایجاد امکانات برای زمان بحران در مناطق مختلف تهران بسیار ضروری می باشد. به این منظور در این مطالعه ابتدا لرزه زمینساخت منطقه مورد بررسی قرارگرفت و چشمه‌های لرزه ای محتمل و پارامترهای مربوط به آنها بدست آمدند. سپس نقشه ریز پهنه بندی شهر تهران با توجه به اثر ساختگاه تهیه گردید. با استفاده از برنامه کامپیوتری نوشته شده برای تحلیل احتمالی خطر، نقشه‌های شتاب طیفی برای بیشینه شتاب و پاسخ طیفی در زمان تناوبهای ۱/۰، ۲/۰، ۳/۰، ۵/۰، ۰/۱ و ۰/۲ ثانیه و برای سطوح خطر ۲%، ۱۰% و ۵۰% احتمال وقوع در ۵۰ سال برای مولفه افقی و قائم برای چهارگوش تهران بر روی سنگ بستر لرزه ای و همچنین برای مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با توجه به اثر ساختگاه تهیه گردیدند. این نقشه‌ها خود زمینه ساز ” طیف خطر یکنواخت” می باشند، که این طیف خود پایه روشی برای تهیه طیف طرح است که در این مطالعه برای چند نقطه از کلان شهر تهران با استفاده از نقشه‌های شتاب طیفی بر روی سطح زمین طیف طرح ارائه گردیده است. در انتها نیز پهنه بندی خطر زلزله شهر تهران ارائه شده است.

علی طاهری
ارائه یک مدل ساده برای بررسی رفتارلرزه ای سازه‌های مجاور و متصل به هم در مجتمع های صنعتی

مجتمع های صنعتی نظیر پالایشگاهها، پتروشیمی ها و نیروگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردارند، به طوری که دولتها مبالغ هنگفتی را برای اجرا، توسعه و بهسازی این مجموعه‌ها هزینه می کنند. در کشور عزیزمان ایران، همانند دیگر کشورهایی که وابستگی اقتصادی به صنعت استخراج، انتقال و پالایش نفت دارند، اهمیت صنعت نفت دو چندان خواهد بود، لیکن پدیده ای طبیعی همچون زلزله این صنعت را در مناطق مختلف با خطر لرزه خیزی، شدیداً تهدید می کند. در اکثر مجتمعهای صنعتی، بسیاری از سازه‌ها به وسیله اجزاء مختلفی به هم متصل هستند، اعتبار مدل سازی و طراحی مجزا برای این سازه‌ها و بخصوص عملکرد این سازه‌های مجاور و متصل به هم در هنگام زلزله مورد تردید است. از سویی مدل سازی تمام این سازه‌های متصل به هم در همه موارد غیر عملی به نظر می رسد. لذا در این تحقیق سعی شده است با مطالعه پارامتری همه جانبه اینگونه سیستم ها، پارامترهای کلیدی تأثیر گذاربر رفتار سازه‌های متصل به هم و مواردی که این متصل بودن باید در نظر گرفته شود تعیین شود. پایان‌نامه در پنج بخش، مقدمه ، بررسی آیین نامه‌های معتبر جهان، ارائه یک روش ساده شده جدید در بررسی رفتار لرزه ای دو سازه تک درجه آزاد مجاور و متصل به هم، تعمیم روش ساده شده به سیستمهای چند درجه آزاد و فصل جمع بندی و پیشهادات انجام شده است. در بخش اول برای شناخت بهتر مسئله ابتدا به معرفی و دسته بندی مجتمعهای صنعتی پرداخته شده است و سپس مودهای خرابی سازه‌های صنعتی که با مطالعه خرابیهای ناشی از زلزله‌های گذشته حاصل شده، دسته بندی گردیده است. در انتهای بخش اول با شناخت نسبت به مودهای خرابی سازه‌های صنعتی و به خصوص مودهای خرابی سازه‌های صنعت نفت به طرح مسئله اصلی پرداخته شده است.
در بخش دوم با مطالعه آیین نامه‌های معروفی که در بردارنده ضوابط سازه‌های غیر ساختمانی هستند، سلسیه مقرراتی که مربوط به مدل سازی و تحلیل اینگونه سازه‌های می شودف جمع آوری شده و در پایان این بخش نتیجه گیری شده است که حتی آیین نامه‌های معتبر و معروف جهانی، مانند IBC2000، NEHRP2000 و ASCE97 هم به مسئله مورد طرح نپرداخته اند.
در بخش سوم با بررسی پارامتری با در نظرگرفتن یک مدل ساده شامل دو جسم یک درجه آزاد با تکیه گاههای مستقل که با یک فنر و دمپر با سختی و میرایی های مختلف به هم متصل هستند و با تغییر دادن این پارامترها و نوع بارگذاری حدودی از پارامترهای که برهمبستگی رفتاری این دو سازه متصل به هم موثراند، بدست آمده است و در نهایت یک روش ساده شده برای آنالیز اینگونه سیستمها پیشنهاد شده است.
در بخش چهارم با توجه به موارد مطرح شده در بخش قبل، روش پیشنهادی به سازه‌هایی با چند درجه آزادی تعمیم داده شده است و سپس با حل چند مثال دقت روش مورد ارزیابی قرارگرفته است. در پایان نیز ضمن جمع بندی مطالب به ارائه پیشنهاداتی پرداخته شده است.

علی خلج
بررسی عددی رفتار لرزه‌ای دره‌های دو بعدی در برابر امواج قائم درون‌صفحه

امروزه کاملا آشکار است که اثرات ساختگاهی دوبعدی، پاسخ لرزه‌ای سطح زمین و توزیع خسارت‌ ناشی از زمین‌لرزه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. اثرات ساختگاهی دوبعدی زمانی قابل ملاحظه‌ خواهند بود که ابعاد توپوگرافی (دره یا تپه) در حدود طول موج لرزه‌ای باشد. از آنجائیکه محدوده فرکانسی یک زمین‌لرزه نیرومند از ۳/۰ تا ۱۰ هرتز و همچنین محدوده سرعت امواج لرزه‌ای لایه‌های سطحی از ۱/۰ تا ۳ کیلومتر بر ثانیه متغیر هستند، رفتار لرزه‌ای پستیها و بلندیهایی که دارای ابعاد ده‌ها متر تا دهها کیلومتر باشند، عموما از هندسه دوبعدی ساختگاه متاثر خواهد بود. به رغم اهمیت اثرات ساختگاهی دوبعدی، اغلب آیین نامه‌های زلزله موجود، به بررسی اثرات ساختگاهی یک بعدی بسنده کرده‌اند. سبب اصلی عدم ارزیابی اثرات ساختگاهی دوبعدی، عدم دسترسی طراح به ابزارهای مناسب جهت تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دوبعدی، خصوصا در فضای زمان بوده است. چه تفرق امواج مهاجم توسط عوارض توپوگرافی پدیده‌ای پیچیده است که حل دقیق، کارآمد و توام با صرفه آن، مستلزم استفاده از روشهای مناسب عددی است. اگرچه رفتار لرزه‌ای دره‌های دوبعدی تابع شکل مقطع، هندسه، مشخصات مکانیکی آنها و همچنین خصوصیات امواج مهاجم است، اما هنوز تحقیق جامعی که وزن هر یک از پارامترهای فوق‌الذکر را تعیین کند، انتشار نیافته است.
پایان‌نامه حاضر، ضمن بررسی آخرین یافته‌های ادبیات فنی، با کاربرد روش اجزاء مرزی در فضای زمان،، حسسایت پاسخ لرزه‌ای دره‌های دو بعدی را در برابر نسبت شکل، شکل مقطع، ضریب پواسون و طول موج مهاجم مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور دره‌های دارای مقاطع نیم‌سینوسی، نیم‌بیضی و ذوزنقه‌ای شکل مورد بررسی قرار گرفتند. امواج مهاجم، از نوع قائم و درون صفحه‌ای SV و P اختیار شدند. اشکال ارائه شده در فضای زمان به خوبی الگوی تفرق امواج مهاجم توسط عارضه را نشان داده‌ است. اشکال ارائه شده در فضای تبدیل یافته نیز به روشنی حساسیت بزرگنمایی نقاط گوناگون دره‌ها به پارامترهای فوق‌الذکر را تبیین نموده است.