jeld

مطالعه رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی با استفاده از تحلیلهای خطی و غیرخطی استاتیکی
بهرخ حسینی هاشمی، محمود حسینی، عباس قاسمی حمزه کلایی

با توجه به متداول بودن استفاده از ستونهای مشبک با بست افقی در بسیاری از ساختمانهای فولادی از یک سو و نبود اطلاعات کافی بویژه آیین نامه ای در مورد رفتار لرزه ای این ستونها از سوی دیگر، در این مقاله، رفتار لرزه ای این ستونها به کمک تحلیلهای استاتیکی خطی و غیرخطی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا به کمک برنامه SAP90 با استفاده از دو نوع عضو FRAME و SHELL برای مدل کردن بستها، تأثیر نوع عضو در رفتار مدل بررسی گردیده، سپس با در نظر گرفتن شرایط تکیه گاهی گوناگون و انواع مختلف اتصال تیر به ستون و نیز دو حالت وجود و عدم وجود عضو مهاربند متصل به ستون، وضعیت نیروهای داخلی ستونها مطالعه شده است. در نهایت، با استفاده از برنامه DRAIN-2DX، تحلیل Pushover برای مدلها و حالتهای مختلف ستونها انجام گرفته است تا رفتار عضو در هر دو حیطه خطی و غیرخطی شناخته شود. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ستونهای مشبک از لحاظ شکل پذیری و باربری نهایی از ستونهای معادل تک پروفیل ضعیفتر می باشند

متن کامل

پیش‌بینی توزیع مکان پس لرزه‌ها با استفاده از شبکه عصبی خود سازمان یافته کوهونن و مثالی از زمین‌لرزه ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ گوجرات هند، زمین‌لرزه بوژ
مصطفی علامه زاده، محمد مختاری

پیش‌بینی توزیع مکانی پس لرزه‌ها و شناسایی الگو و خوشه یابی آن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی از مباحث اساسی زلزله شناسی است. کاناموری در سال ۱۹۷۷ رابطه بین گشتاور لرزه ای (M0) و مساحت سطح گسله را به صورت زیر بیان نمود:

M0=1.23×1022 S3/2 dyne-cm

برای محاسبه S (سطح گسله) معمولاً از پس لرزه‌هایی که یک تا دو ماه پس از زمین‌لرزه اصلی اتفاق افتاده باشد استفاده می شود. در این پژوهش از شبکه عصبی نگاشت خود سازمان یافته کوهونن (SOFM) بهره گرفته شده است و به عنوان مثال، موقعیت مکنی پس لرزه‌های زمین‌لرزه ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ هند در منطقه گوجرات پیش‌بینی شده است.

متن کامل

 تحلیل کمانش متفارن خارج از صفحه ای سیستم بادبند ضربدری
محمدرضا بنان، مرتضی ابوطالبی

در این مقاله، شرایط پایداری ارتجاعی سیستم بادبند X شکل (پایداری عضو فشاری با تأثیر عضو کششی)، با استفاده از روش تحلیلی در کمانش خارج از صفه ارائه شده است. به منظور فراهم آوردن جامع ترین شرایط ممکن، سختی، اتصالات انتهایی و میانی، متغیرهای دلخواه بوده و طول، مشخصات سطح مقطع، خصوصیات مواد و نیروی محوری برای اعضای کششی و فشاری سیستم بادبند، متفاوت در نظر گرفته شده اند. به علت تعداد زیاد پارامترهای به کار رفته در معادلات، حل آنها توسط نرم افزار Maple انجام گردیده است. در نهایت، چند حالت کاربردی رایج مورد بررسی قرار گرفته و حل پارامتری آنها، به صورت تصویری ارائه گردیده است.

متن کامل

اهمیت پردازش صحیح داده‌های شتابنگاری برای برآورد رده خاک ساختگاه
مهدی زارع

در این مقاله اهمیت پردازش صحیح داده‌های شتابنگاری در بررسیهای کاهندگی و توسعه طیفهای طرح با ارائه مثالهایی از پردازشهای صورت گرفته برروی زمین‌لرزه‌های مهم اخیر ایران توضیح داده شده است.داده‌های شتابنگاری که از شبکه ملی شتابنگاری کشور به دست آمده اند در مورد زمین‌لرزه‌های گلستان اردبیل (۱۳۷۵)، چنگوره آوج (۱۳۸۱) و اندکا (۱۳۸۱) به عنوان نمونه، پردازش شده و نتایج حاصله نمایانگر آن است که با وجود اطلاعات تفصیلی و نگاشتهای مختلف در یک ایستگاه از زمین‌لرزه‌های با بزرگای مختلف امکان برآورد رده خاک ساختگاه ایستگاه براساس نسبت تشدید H/V وجود دارد. هنگامی که فقط یک نگاشت در دسترس است ناپایداری طیف، نوفه ای بودن و عوامل دیگر مانع از آن است تا نسبت تشدید طیفی پایداری حاصل شده و پریود بنیادی خاک به طور مناسبی حدس زده شود. برآوردها براساس چندین نگاشت مختلف با کیفیت مناسب موجب می شود تا امکان تعیین پریود بنیادی خاک براساس چندین طیف تشدید (که پریود بنیادی مشابهی دارند) فراهم شود. این پریود بنیادی با بررسیهای محلی (پروفیل سرعت موج برشی و حفاری) قابل مقایسه بوده و رده خاک به طور مناسبی قابل تعیین خواهد بود.
در این مقاله توضیح داده شده است که داده‌های انتخابی با کیفیت خوب چگونه براساس نسبت مناسب سیگنال به نوفه شناسایی می شوند. برآورد صحیح رده خاک ساختگاه ایستگاه براساس نسبت تشدید (H/V) هنگامی ممکن است که نسبت به سیگنال به نوفه به طور مناسبی برآورد شده باشد.

متن کامل

 ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از سرعت موج برشی “مطالعه موردی جنوب تهران”

فرج اله عسکری، روزبه دبیری، محمد کشاورز بخشایش

مقاومت روانگرایی خاکها غالباً با استفاده از نتایج آزمایشهای صحرایی تعیین می شود. از جمله روشهای متداول ارزیابی صحرایی می توان به استفاده از آزمونهای نفوذ استاندارد (SPT) ، آزمایش نفوذ مخروط (CPT) و آزمایشهای لرزه نگاری با اندازه گیری سرعت موج برشی اشاره نمود. در میان روشهای صحرایی، سابقه استفاده از سرعت موج برشی نسبت به سایر روشها کمتر است و از این لحاظ نیازمند بررسی بیشتری می باشد. در این مقاله، ابتدا روش ارزیابی مقاومت روانگرایی خاکها با استفاده از اندازه گیری سرعت موج برشی مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب آن ذکر گردیده است. سپس، در تعدادی از گمانه‌های حفر شده در بخشی از شهر تهران، نتایج کاربرد این روش با نتایج آزمایش نفوذ استاندارد مقایسه شده است.

متن کامل