عناوین پایان‌نامه و سمینارهای کارشناسی ارشد
رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله

دوره دهم سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲

 

حسین پورمحمد شاهوار
بررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه برشی توسط میز لرزان

 

بمطالعات آزمایشگاهی بسیار کمی برای بررسی رفتار سازه های نامتقارن تحت اثر زلزله، تا مرز خرابی و در فاز غیر خطی و نیز کنترل دستورات آیین نامه ای انجام شده است.
هدف این تحقیق و پایان نامه بررسی پاسخ غیر خطی یک سازه ی یک طبقه برشی با سیستم های متقارن و نامتقارن یک جهته جرمی در پلان و تحت اثر زلزله جانبی یک محوره می باشد. این بررسی شامل برنامه های آزمایشگاهی می باشد. حین مطالعه، پاسخ جانبی پیچشی سیستم نسبت به محدوده ای از پارامتر های سازه ای با هدف بررسی تاثیر رفتار غیرالاستیک بر فرضیات طراحی پیچشی در آیین نامه های ساختمانی، مطالعه شد.
ابتدا، پاسخ جانبی – پیچشی سیستم نسبت به محدوده ای از پارامتر های سازه ای با هدف بررسی تاثیر نامتقارنی بر رفتار غیرالاستیک سازه ها، نحوه توزیع منحنی BST و تعیین مرز خرابی مطالعه شد و سپس پاسخ جانبی – پیچشی سیستم نسبت به محدوده ای از پارامتر های محاسبه ای سازه ای با هدف بررسی تاثیر نامتقارنی حین رفتار غیرالاستیک سازه ها بر پارامترهای محاسباتی شامل شکل پذیری، ضریب رفتار پیچشی α و ضریب پایداری θ مطالعه شد.
برنامه آزمایش شامل اعمال زلزله یک مولفه به نمونه یک طبقه فولادی برشی روی میزلرزان بود. ۹ نمونه، هر کدام شامل ۱ دیافراگم صلب به همراه ۸ صفحه فولادی به منظور تامین نامتقارنی و بار مرده روی چهار ستون در این تحقیق آزمایش شدند. ۹ نمونه در سه گروه با مقادیر خروج از مرکزیت جرمی با مقادیر % ۰ (متقارن)، ۹% و ۱۸% و لاغریهای ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ تقسیم شدند.
مشاهدات کلی از رفتار نمونه ها و تاثیر ایجاد خروج از مرکزیت بیانگر افزایش زمان تناوب غالب سیستم، کاهش ظرفیت برش پایه سیستم، استفاده از منحنی BST بعنوان نشانگر مناسبی از رفتار نامتقارنی و استفاده از تاریخچه تغییرمکان در تعیین حد پایداری سیستم می باشد. همچنین تاثیر ایجاد خروج از مرکزیت با پیشرفت رفتار غیرخطی، بیانگر افزایش نسبت شکل پذیری به کاهش مقاومت، اختلاف بین مقادیر تئوری و تجربی α و روند نامنظم شکل پذیری در مقابل θ با ایجاد نامتقارنی می باشد.

 

محمد پورمحمد شاهوار
جدایش احتمالاتی خطر لرزه ای برای ساختگاه شهر بم

 

جدایش خطر توسط پارامترهای R , M اخیراً روش مرسومی برای ارزیابی خطر لرزه‌ای شده است. در این مقاله سعی شده است تا روش جدایش لرزه‌ای خطر بطور اجمالی معرفی شود، همچنین انجام آنالیز احتمالی خطر لرزه‌ای با توجه به اطلاعات لرزه‌ خیزی و چشمه‌های لرزه‌زای واقع در محدوده ساختگاه شهر بم انجام گردیده است، برآورد خطر لرزه‌ای برای شتاب‌های مختلف طیفی بین ۱ هرتز تا ۱۰ هرتز و همچنین برای حداکثر شتاب پایه زمین انجام گردیده است. همچنین جدایش خطر لرزه‌ای برای سطوح خطر مختلف انجام شده است. نتایج بدست آمده از جدایش خطر لرزه‌ای می‌تواند بصورت زلزله‌های طرح برای سطحوح خطر مختلف و فرکانس‌های متفاوت بیان شود. این زمین لرزه‌ ها می‌تواند بر مبنای یک گسل یا زون لرزه خیز پایه‌ریزی شود. همچنین می‌تواند براساس بعضی از پارامترهای شناخته شده مانند بزرگا، افت تنش، آزیموت، عمق و فاصله برآورد شود. در آنالیزهای کاربردی نیز می‌توان از این زمین لرزه‌ها استفاده کرد،. به عنوان مثال برای شبیه سازی و تولید تاریخچه زمانی نگاشت، بدست آوردن زمان موثر (Duration) برای آنالیز غیر خطی سازه‌ها می‌توان اشاره نمود.

 

محمد کفاشیان آذری
مقایسه عملکرد سازه های بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰

روش های طراحی مبتنی بر تغییر مکان به عنوان جدیدترین ابزار طراحی بر اساس عملکرد ارائه شده اند . از میان روش های متعددی که برای طراحی مبتنی بر تغییر مکان در سال های اخیر پیشنهاد شده است ، تعداد بسیار کمی به صورت استاندارد و مناسب جهت بکارگیری در آیین نامه های طراحی مدرن می باشند . در این پایان نامه روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان (۲۰۰۳) Priestley برای سازه های بتن آرمه منظم و انعطاف پذیر ارائه شده، در نظر گرفته شده است.
هدف از این مطالعه ارائه راهکارهای طراحی قابل اطمینان با عملکرد مشخص برای این نوع از سازه ها در برابر سطوح لرزه ای مختلف می باشد . با توجه به مطالعات انجام پذیرفته توسط (۲۰۰۵)Priestley , Pettinga که کاربرد این روش بر روی سیستم های لوله ای می باشد ، نیاز به مطالعه و بررسی نتایج کاربرد این روش بر روی سیستم های انعطاف پذیر احساس می شد.
در این مطالعه سازه های ۴ ، ۸ ، ۱۲ ، ۱۶ طبقه بتن آرمه خمشی منظم و انعطاف پذیر مورد مطالعه قرار گرفته است. سازه های مذکور به روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و روش نیرویی مبتنی بر آیین نامه ۲۸۰۰ طراحی شده اند. برای ارزیابی عملکرد سازه ها و مقایسه روش های مختلف طراحی، سازه های مذکور تحت دو دسته شتابنگاشت “ساختگی” و “واقعی مقیاس شده” که منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ می باشند، تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی شده اند.
در پایان رفتار سازه های طراحی شده به دو روش با هم مقایسه شده و مشاهده گردید؛ که در سازه های طراحی شده به روش مستقیم مبتنی بر تغییر مکان اهداف عملکردی مورد نظر که نسبت تغییرمکان طبقات به مقدار ۲ درصد بوده تامین شده است.این در حالی است که در تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ، اهداف عملکردی سازه های طراحی شده به روش آئین نامه ۲۸۰۰ که در مرحله طراحی با مقادیر مجاز بند (۲-۵) آئین نامه کنترل شده اند، از حدود مجاز فراتر رفته اند.

 

رزمیارقاطع
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی پارامترهای تغییرشکل دینامیکی رسهای مخلوط

 

در انواع سازه های خاکی و یا مستحدثاتی که بر روی خاک بنا می شوند, مهندسین ژئوتکنیک با طیف متنوعی از خاکها روبرو هستند. این طیف گستره وسیعی از خاکهای چسبنده تا دانه ای را پوشش می دهد به طوری که خاکهائی با خصوصیات بین این دو نوع خاک از وسعت بیشتری در طبیعت برخوردارند. مورن که از مصالح با منشأ یخچالی است مثال مناسبی از مصالح مخلوط می باشد. رسهای مخلوط از انواع دیگر مصالح مخلوط می باشند که دارای دانه بندی گسترده ای بوده و در برگیرنده مصالحی مانند رس، ماسه، شن و حتی قلوه سنگ می باشد. به علت استفاده وسیع از رسهای مخلوط در هسته سدهای خاکی، شفیعی (۲۰۰۰) مطالعات جامعی برای تعیین خواص تغییر شکل تناوبی این خاکها انجام داد. این خواص شامل مدول برشی، نسبت میرائی و فشار آب منفذی می باشد.
از سوئی دیگر شبکه های عصبی مصنوعی در سالیان اخیر کاربرد های موفقیت آمیزی در حل مسائل مهندسی ژئوتکنیک داشته اند. مروری بر مقالات و تحقیقاتی که در حدود ۱۵ سال گذشته انتشار یافته اند گواهی براین عملکرد موفق درطیف وسیعی از مسائل مهندسی ژئوتکنیک می باشد. این طیف شامل پیش بینی ظرفیت شمعها، مدلسازی رفتار خاکها، بررسی پایداری شیبها، نشست فونداسیونها، طبقه بندی خاکها، روانگرائی، طراحی تونلها و بازشوهای زیر زمینی وطراحی سازه های حائل خاک می باشد. در این بین بهترین عملکرد شبکه های عصبی در مورد پیش بینی ظرفیت شمعها، روانگرائی و مدلسازی رفتار خاکها مشاهده شده است. با توجه به پرهزینه بودن و همچنین زمان بر بودن انجام آزمایشات برای تعیین خواص تغییر شکل تناوبی رسهای مخلوط, در این تحقیق بر اساس نتایج آزمایشات شفیعی یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی خواص رسهای مخلوط ارائه شده است.
در ابتدا دو مدل با ساختارهای متفاوت برای پیش بینی نسبت میرائی، مدول برشی و فشار آب منفذی ارائه شدند. نوع شبکه مورد استفاده از نوع پرسپترون چند لایه بوده که بیشترین کاربرد را در مسائل مهندسی ژئوتکنیک دارند.
در مدل اول ورودی ها عبارتند از درصدرس، تنش همه جانبه اولیه، قطر درشت دانه، دامنه کرنش و شماره سیکل. در مدل دوم علاوه بر ۵ پارامتر فوق فشار آب منفذی نیز به عنوان ورودی در نظر گرفته شد. خروجی نیز همانگونه که ذکر شد خواص تغییر شکل تناوبی خاکهای رسی مخلوط می باشد که در سطور قبلی شرح داده شد. با توجه به تعداد گره ها و سیناپس های شبکه و همچنین همگرائی سریعتر، از الگوریتم «لونبرگ- مارکواردت» استفاده شد که بالاترین سرعت همگرائی را در بین الگوریتم های موجود دارا می باشد. همچنین برای تعمیم پذیری شبکه نیز از روش validation Cross استفاده شد. پس از مقایسه در بین مدلها در نهایت مدلی که بهترین عملکرد را نشان می داد برای انجام تحلیل حساسیت انتخاب شد. در مرحله تحلیل حساسیت نیز، حساسیت پارامتر های خروجی نسبت به ورودی ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مطابقت خوبی با نتایج حاصل از آزمایشات نشان دادند.
بررسی مدل گویای این واقعیت است که شبکه ارائه شده توانایی خوبی در پیش‌بینی خواص تغییر شکل تناوبی رسهای مخلوط از خود نشان می‌دهد. بدین‌وسیله می توان از مدل شبکه عصبی ساخته‌شده به خوبی به عنوان ابزاری در جهت تخمین این خواص استفاده کرد.

 

فرزاد پارسا
آزمایش عملکرد قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی تحت بارگذاری چرخه‌ای

 

یکی از رایج‌ترین انواع جداکننده‌های داخلی و پیرامونی در ساختمانهای بتنی و فلزی، میانقابهای مصالح بنایی می‌باشند. معمولاً مهندسین طراح به دلیل اینکه این اعضا نقشی در باربری ثقلی سازه ندارند، تأثیر آنها را نادیده گرفته و این المانها را غیر سازه‌ای فرض می‌کنند. اما واقعیت این است که میانقابها حین زلزله‌های قوی با قاب محصور کننده خود، اندرکنش خواهند داشت که این اندرکنش موجب تغییر عملکرد سازه می‌گردد. بخصوص این امر در مورد قابهای بتنی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا در این قابها نوع و مکانیزم گسیختگی قاب محصورکننده تابعی از نحوه شکست میانقاب است.
بنابراین به‌جهت اینکه در کشور ما اکثر ساخت وسازهای بتنی رایج دارای چنین سیستمی هستند (قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی)، مطالعه و آزمایش این قابها با جزئیات و مشخصات مصالح بکار رفته در کارگاههای ساختمانی ایران ضروری به نظر می‌رسد. به همین جهت هدف اصلی در این پایان‌نامه آزمایش عملکرد قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی و بررسی تأثیرات میانقابها روی رفتار قابهای بتنی درنظر گرفته شد. آزمایشهای مورد نظر روی نمونه‌هایی با مقیاس ۲/۱ از قابهای بتنی یک دهانه و یک طبقه با سیستم قاب خمشی انجام شده و طی آن نمونه‌ها تحت نیروی درون صفحه قرار گرفتند. بعلاوه پس از ترمیم سطحی قابهای آسیب دیده، استفاده از میانقابهای آجری به عنوان روشی برای مقاوم‌سازی قابهای بتنی صدمه دیده مورد ارزیابی قرار گرفت و پارامترهای مختلف پاسخ نظیر تغییرات سختی‌اولیه، تغییرات مقاومت، میزان استهلاک انرژی و نحوه گسیختگی قاب محصورکننده و میانقاب بررسی شده، نتایج با مقادیر حاصل از روشهای تحلیلی معادلسازی میانقابها مقایسه شدند.
در نهایت اینگونه نتیجه‌گیری شد که میانقابهای آجری با افزایش سختی اولیه، ماکزیمم مقاومت و استهلاک انرژی، موجب بهبود رفتار قابها می‌شوند اما میانقابهای سفالی علیرغم افزایش نسبی پارامترهای ذکر شده، به دلیل تخریب سریع، رفتار چندان مطلوبی را ایجاد نمی‌کنند. از لحاظ مقایسه نتایج با روشهای تحلیلی معادلسازی میانقابها، مشاهده می‌شود که در حالت خطی، سختی اولیه میانقابهای آجری به درستی تخمین زده می‌شود اما در مورد میانقابهای سفالی چنین نیست، ضمن آنکه در حالت غیر خطی نیز در هر دو مورد تطابقی بین نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی وجود ندارد. از آزمایش قابهای آسیب دیده نیز اینگونه نتیجه‌گیری شد که ساخت میانقابهای آجری در قابهای بتنی آسیب دیده، با افزایش سختی موثر، ماکزیمم مقاومت و استهلاک انرژی موجب بهبود رفتار چنین قابهایی می‌شود.

 

سامان گیدفر
بررسی یک الگوریتم کنترل نیمه فعال برای سازه های جداشده جرمی

 

مکانیزم خرابی و آسیب‌های مشاهده شده در ساختمان‌هایی که زلزله را تجربه کرده‌اند، نکات ارزشمندی برای مهندسین و طراحان به همراه آورده و منجر به تغییر و تحول در آیین‌نامه‌های طراحی گردیده است. در این تحقیق تعدادی از ساختمان‌های آسیب‌دیده در زلزله بم مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختمان‌های مورد بررسی دارای سیستم‌های مهاربندی در دو جهت، مهاربندی در یک جهت و میانقاب در جهت دیگر و میانقاب در هر دو جهت بوده‌اند. روش تحلیل نیز دینامیکی غیرخطی در نظر گرفته شده است. منحنی‌های رفتار غیرخطی ستون‌ها، مهاربند‌ها و میانقاب‌ها با استفاده از ضوابط دستورالعمل fema-356 تعیین شده است و برای رفتار غیرخطی تیرهای خورجینی از نتایج آزمایشگاهی استفاده شده است. پس از اعمال شتابنگاشت زلزله بم در سه جهت، آسیب‌های ایجاد شده در مدل تحلیلی با سازه آسیب‌دیده مقایسه شده است. ملاک مقایسه بسته به وضعیت ساختمان حالت آستانه فروریزش و ایمنی جانی بوده است. با توجه به نسبت آسیب‌ها در مدل تحلیلی و سازه آسیب‌دیده و موقعیت آنها و در نظر گرفتن اهمیت هر یک از اجزای سازه‌ای در حفظ پایداری ساختمان، ضریبی به نام ضریب تطبیق‌پذیری معرفی شده است. نتایج تحلیل حاکی از تطابق خوب رفتار کلی ساختمان‌ها همچون پدیده طبقه نرم دارد. ستون‌های ساختمان که نقش اصلی را در حفظ پایداری ساختمان برعهده دارند نیز تطابق خوبی با سازه آسیب‌دیده دارد. راستای بیشترین خرابی‌ها در مدل تحلیلی با ساختمان‌های آسیب‌دیده مطابقت دارد. تغییرمکان‌های ماندگار طبقات در مدل‌های تحلیلی کمتر از ساختمان‌های آسیب‌دیده بوده و در حدود ۳۰% می‌باشد.

 

علیرضا سلیمی زاد
تأثیر نشانه خمیری بر بخش چسبنده بر رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط

 

رسهای مخلوط از انواع مصالح مخلوطی می‌باشند که دارای دانه‌بندی گسترده‌ای بوده و در بر گیرنده مصالحی مانند رس، ماسه، شن و حتی قلوه‌سنگ می‌باشند. باتوجه به استفاده از رسهای مخلوط در هسته سدهای خاکی و نیز وجود اینگونه از مصالح در طبیعت، شناسایی رفتار زهکشی نشده این مصالح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پایان نامه نتایج یک تحقیق جامع آزمایشگاهی به منظور شناخت تأثیر خواص خمیری بخش چسبنده بر رفتار مکانیکی مخلوطهای رس- دانه بررسی گردید. ضمن اینکه تاثیر حجم و سطح بخش دانه ای بررفتار مکانیکی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسه نتایج این تحقیق که بروی مخلوطهای رس لاغر- گویهای سرامیکی انجام پذیرفت با مطالعات قبلی جعفری و شفیعی (۲۰۰۴) بروی مخلوطهای رس چاق – سنگدانه ها تاثیر نشانه خمیری بر رفتار مکانیکی را آشکار سازد.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در آزمایشهای سه محوری استاتیکی با افزایش حجم دانه‌ها بدلیل افزایش تغییرشکل بخش رسی فشار آب منفذی بیشتری در مصالح مخلوط ایجاد می‌گردد و همچنین افزایش حجم دانه ها افزایش مقدار زاویه اصطکاک داخلی خاک را سبب می شود. همچنین کاهش سطح دانه‌ها (یا افزایش قطر دانه‌ها) سبب نمود بیشتر رفتار اتساعی می‌گردد ولی تاثیر چندانی بر مقاومت زه کش نشده مخلوط ندارد. در آزمایشهای سه محوری تناوبی با افزایش حجم دانه مدول برشی افزایش می یابد ولی فشار آب منفذی تغییر قابل ملاحظه ای ندارد و همچنین سطح دانه‌ها تأثیر قابل توجهی بر مدول برشی، نسبت میرایی و فشار آب منفذی ایجاد نمی کند. مسیر بارگذاری بر رفتار مصالح مخلوط تأثیرگذار است بطوریکه مدول برشی بدست آمده از آزمایشهای کنترل تنش بمراتب بیش از مقدار آن در آزمایشهای کنترل کرنش است. با افزایش حجم دانه‌ها این اختلاف افزایش نیز می‌یابد. بنظر می‌رسد که در بارگذاریهای کنترل کرنش نسبت به بارگذاریهای کنترل تنش نمونه‌ها سریعتر (در کرنشهای کمتری) وارد ناحیه پلاستیک می‌شوند. همچنین مسیر بارگذاری بر نسبت میرایی نیز تأثیرگذار بوده و عموماً در آزمایشهای کنترل کرنش نسبت میرایی بیشتری نسبت به آزمایشهای کنترل تنش حاصل می‌گردد که البته این پدیده با افزایش درصد حجمی دانه‌ها تشدید می یابد.
مقاومت پس تناوبی مصالح مخلوط وابسته به دامنه کرنشی برشی است که نمونه‌ها در بارگذاریهای تناوبی تجربه کرده‌اند. در دامنه‌های کم تا متوسط کرنش برشی نمونه‌های حاوی دانه‌های بیشتر دارای مقاومت پس تناوبی بیشتری هستند در صورتیکه در دامنه‌های زیاد کرنش برشی، افزایش حجم دانه‌ها سبب کاهش مقاومت پس تناوبی می‌گردد. همچنین با افزایش سطح دانه‌ها (یا کاهش اندازه دانه‌ها) مقاومت پس تناوبی افزایش می‌یابد.

 

محمدرضا صافدل کرده مهینی
‌ بررسی تحلیلی اثر میانقاب‌های مصالح‌ بنایی در رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

 

درصد بالایی از ساختمان‌های شهری در کشور ما شامل یک سازه‌ی بتن‌آرمه یا اسکلت فلزی می‌باشند که در آنها فضای بین قاب‌ها به طور کامل ویا بخشی از آن، با دیوارهای مصالح بنایی پر می‌شوند. در ادبیات فنی به این دیوارها میانقاب می‌گویند. بر اساس مطالعاتی که طی ۵ دهه‌ی گذشته در مورد رفتار قاب‌های میانپر، انجام گرفته عوامل زیادی شناخته شده ‌است که همگی تأثیر مهمی روی رفتار و شکل خرابی قاب‌های میانپر دارند. با وجود این سابقه‌ی مطالعاتی تاکنون هیچ اتفاق‌نظری در ارائه یک روش یکتا برای طراحی سیستم‌های قابی میانپر حاصل نشده است و علی‌رغم وجود ایده‌های مختلفی که برای مدل‌سازی میانقاب مصالح بنایی مطرح شده ولی هیچ‌کدام از این مدل‌ها نتوانسته‌اند وارد حوزه عملی و کاربردی طراحی سازه‌های قاب‌دار شوند؛ در نتیجه هنوز هم به طور معمول میانقاب‌ها را به عنوان اعضای غیرسازه‌ای در نظر گرفته از آنها در آنالیز و طراحی سازه اغماض می‌شود.
در این پژوهش روش سه‌دستک معادل به‌عنوان یکی از آخرین تکنیک‌های ارائه شده برای مدل‌سازی میانقاب‌های مصالح بنایی، معرفی ‌شد. سپس ضمن کالیبره کردن مدل پیشنهادی در نرم افزار SAP2000 و مقایسه نتایج با مدارک آزمایشگاهی و تحلیلی موجود، اثر میانقاب‌های مصالح بنایی در رفتار قاب‌های خمشی فولادی مورد مطالعه قرار گرفت. قاب‌های میانپر مطالعه شده از دو جنبه ارتفاع (تعداد طبقات) و نوع مصالح میانقاب، متفاوت انتخاب شده‌اند. قاب‌ها ۱، ۳، ۵ و۷ طبقه بودند که با میانقاب‌هایی از بلوک‌های بتنی توخالی و واحدهای آجر فشاری پر شده بودند. این قاب‌ها برمبنای آیین‌نامه‌های ۵۱۹ و ۲۸۰۰ ایران، بارگذاری، تحلیل و مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی گشته، سپس براساس روش‌های تحلیل استاتیکی فزآینده غیرخطی و دینامیکی غیرخطی در دو حالت با و بدون میانقاب به کمک نرم افزار SAP2000 مورد آنالیز قرار گرفته، میزان تأثیر میانقاب مصالح بنایی در رفتار قاب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در محدوده‌ی این مطالعه نشان داد که همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد میانقاب‌ها به شکل قابل‌توجهی افزایش مقاومت و سختی قاب‌ها شدند. میزان افزایش سختی در اثر حضور میانقاب‌ها با افزایش ارتفاع قاب‌ها کمتر می‌شود. همچنین در قاب‌های کوتاه‌تر ( ۱و۳ طبقه) میانقاب‌ها موجب جذب نیروی بیشتر، افزایش تعداد مفاصل خمیری تشکیل شده در اعضای قاب و نیز افزایش Drift طبقه‌ای شدند. بر این اساس نادیده گرفتن میانقاب‌ها در قاب‌‌های کوتاه‌تر می‌تواند به یک طراحی نادرست بیانجامد.
با مدل نکردن میانقاب‌ها در قاب‌های متوسط مطالعه شده (۵ و۷ طبقه) حالتی که برای سازه نامطلوب باشد مشاهده نمی‌شود ولی با توجه به افزایش سطح عملکرد قاب و محدود شدن تعداد مفاصل ایجاد شده در اعضای قاب در مدل‌های میانپر نسبت به قاب‌های توخالی، با مدل‌سازی دیوارها می‌توان از پتانسیل مقاومتی میانقاب‌ها (رفتار واقعی‌تر) برای افزایش ظرفیت سازه استفاده کرد. همچنین در این قاب‌ها میانقاب‌ها به شکل قابل‌ملاحظه‌ای باعث کاهش مقادیر Drift طبقه‌ای شدند به‌طوری‌که با آوردن دیوارها در مدل قاب مقادیر آیین‌نامه‌ای تأمین شده و نیازی به کنترل Drift مشاهده نگردید.

 

بهنام خلیلی
بررسی پارامترهای چشمه لرزه ای در حوزه نزدیک و تعیین پارامتر غالب بر مشخصات پالس حوزه نزدیک

 

توزیع خرابی در زلزله های اخیر به روشنی اهمیت ویژگیهای جنبش زمین در حوزه نزدیک را در برآورد خطرزلزله نشان می دهد. اثر زلزله های حوزه نزدیک را می توان غالباً به تأثیر پارامترهای گسلش در سطح گسل نسبت داد، خصوصاض پراکندگی و میزان جابجایی در حین گسلش در سطح گسل و ابعاد اسپریتی ها و همچنین وجود دو پدیده جهت پذیری گسیختگی و تغییرمکان ماندگار اهمیت بسیاری در تعیین مشخصات حرکات توانمند زمین در حوزه های نزدینک گسلی دارند. بنابراین استفاده از روشهای متداول به منظور تعیین مشخصات حرکات توانمند زمین و پتانسیل خرابی حاصل از آن در حوزه نزدیک ممکن است به نتایج گمراه کننده ای منجر گردد. در مطالعات مهندسی، جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک با فرض ثابت ماندن پارامترهای اصلی گسل نظیر تابع زمان لغزش، سرعت لغزش، افت تنش و …. در روی گسل تخمین زده می شود. اگرچه، ایجاد جنبش های فرکانس بالای حوزه نزدیک بر پیچیده بودن تابع چشمه دلالت می کند، که خود ناشی از غیر یکنواختی لغزش و سرعت آن برروی صفحه گسل می باشد. افزون بر این مطالعات اخیر با استفاده از تحلیل برگشتی امواج حوزه نزدیک، نشانگر تدثیر فاحش گسلش غیریکنواخت بر مشخصات حرکات توانمند زمین در حوزه نزدیک به گسل می باشد. بنابراین جهت برآورد صحیحی از جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک گسل، بررسی پارامترهای گسل و نحوه انتشار گسلش ناهمگن در سطح گسل را ضروری می نماید. به این ترتیب لازم است لغزش، نحوه توزیع و سرعت انتشار آن برروی گسل و به طور کلی تأثیر پارامترهای خاص گسلش مشخص گردد. حال آنکه امکان اعمال اثر این پارامترهای با استفاده از روشهای متداول در تحلیل خطر لرزه ای ممکن نبوده و در نتیجه امکان برآورد دقیق پارامترهای جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک گسل را به امری مهم و دشوار مبدل می نماید.
دراین پایان نامه نیز جنبش شدید نیرومند زمین در حوزه نزدیک با در نظرگرفتن توزیع غیریکنواخت لغزش بر روی سطح گسل مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا در فصل اول کلیاتی در مورد گسلها و مشخصات آنها آورده شده است و به دنبال آن در فصل دوم به بیان مشخصات و ویژگیهای زلزله های حوزه نزدیک گسل پرداخته می شود. روشهای شبیه سازی جنبش نیرومند زمین و نحوه اعمال اثر عواملی نظیر چشمه زلزله، مسیر انتشار و اثر ساختگاه و نکات قوت و ضعف هریک از این روشهای در فصل سوم توضیح داده می شود. نهایتاً در فصول چهارم و پنجم به بررسی پارامترهای چشمه لرزه ای در حوزه نزدیک گسل و تعیین پارامتر غالب بر مشخصات پالس حزوه نزدیک پرداخته شده است. مناطقی بر روی گسل که جابجایی بیشتری نسبت به جابجایی میانگین دارند به عنوان اسپریتی مشخص شده اند و حرکات زمین در حوزه نزدیک گسل با استفاده از مدل چشمه محدود و توابع تئوری گرین برای محیط نامحدود شبیه سازی شده است. پارامترهای چشمه لرزه ای به دو قسمت پارامترهای عمومی و پارامترهای محلی تقسیم بندی شده اند. ابعاد گسل، نوع گسل، زاویه گسل و ممان لرزه ای جزء پارامترهای عمومی گسل درنظر گرفته شده است. پارامترهای محلی گسل نیز شامل لغزش ناهمگن(اسپریتی)، حداکثر لغزش برروی اسپریتی و ابعاد آن، جهت لغزش و میزان آن و نحوه انتشار گسیختگی در سطح گسل می باشد. به این ترتیب با بررسی عددی و پارامتریک عوامل گسل، ویژگیهای حرکات توانمند زمین درحوزه نزدیک گسل با استفاده از تابع گرین شبیه سازی شده و به دنبال آن نحوه تأثیر هریک از پارامترهای محلی و عمومی چشمه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل به ترتیب در فصلهای چهارم و پنجم مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است.

 

مهدی پورنداف حقی
بررسی رفتار لرزه ای پلهای مورب دو دهانه بتنی

 

امروزه به دلیل محدودیت روزافزون فضا وصرفه جوییهای اقتصادی برای جلوگیری ازطولانی ترشدن مسیر و افزایش ایمنی راه استفاده ازپلهای مورب اجتناب ناپذیر می باشد.موضوع مورب بودن پل باعث ایجاد رفتارمتفاوت و بعضاً پیچیده در پل تحت اثرنیروهای وارد برآن خواهدشد و با توجه به بحث وقوع زلزله در دهه های اخیر که باب جدیدی را درطراحی سازه ها افتتاح نمود بحث عملکرد لرزه ای پلهای مورب برپیچیدگی رفتاری آنها افزوده است.
دراین تحقیق ابتدا سابقه ای از وضعیت این پلها در زلزله های گذشته و تحقیقات قبلی انجام شده بر روی رفتار لرزه ای آنها ارائه می گردد که بهترین مقالات و بررسی ها در خصوص پلهای تک دهانه ساده با تیرهای فلزی بوده است که پیرو آن سعی گردید رفتار لرزه ای پلهای مورب دودهانه با تیرهای بتنی که فراوان ترین پلهای ایران می باشند و اثر پایه میانی نیز وارد مسئله می شود، به عنوان موضوع تحقیق انتخاب گردد.موضوع پلهای مورب در آیین نامه های طراحی لرزه ای پلهای دنیا بررسی و تشریح شده است وپس از آن یک دسته بندی از عواملی که بر رفتار لرزه ای پلهای مورب مؤثرند ارائه می گردد که از این عوامل تأثیر سه عامل اصلی «زاویه تورب»،«طول دهانه» و«یکسرگی دال درمحل درزانبساط میانی تابلیه» در پلهای بتنی مورب بتنی دودهانه تحقیق شده است.عامل سوم به سبب گستردگی کاربرد آن در پلهای ایران تحت اثر بارهای بهره برداری و نقش مؤثرآن دررفتار لرزه ای پلها افزوده گردید.
کار بررسی و مطالعه در قالب سه پارامتر اصلی و به تفصیل انجام شده است که عبارتند از: مشخصات دینامیکی سازه، نیروها و ،جابجایی های سازه که تمامی پارامترها در زیرمجموعه این پارامترها قرار داده شده اند.
با انتخاب پلهای دهانه ۲۰ و ۳۰ متری بتنی با سیستم تابلیه تیر و دال و با زوایای تورّب صفر تا ۶۰ درجه با رشد ۱۵ درجه، با مدلسازی سه بعدی و دقیق وانجام آنالیز دینامیکی و با توجه خاص به کاربردی بودن کار در تمام مراحل، نتایج به تفصیل مورد بررسی پارامتریک قرار گرفتند که بطورخلاصه می توان بیان نمود عامل زاویه تورب باعث افزایش پریوهای عرضی سازه، تغییر در راستای اعمال برش کلی بر سازه، تغییر نیروهای داخلی ستونهای پایه میانی، افزایش پیچش پل و تغییر در مقدار و نحوه توزیع تغییر مکانهای تابلیه می گردد.
یکسرگی دال به عنوان عاملی مؤثر و مهم در رفتار لرزه ای پلها سبب کاهش پریودهای عرضی و افزایش برش پایه متناظر، تغییر عمده در توزیع نیروهای راستای عرضی بین تکیه گاهها، کاهش نیروهای پایه های میانی، کاهش پیچش پل و کاهش جابجایی های عرضی آن می گردد و افزایش طول دهانه پل باعث افزایش پاسخهای با رفتار مشابه و قابل پیش بینی در سازه می گردد.

 

بابک فروغی کیا
پیشنهاد، ساخت و آزمایش یک میراگر ویسکوز کنترل پذیر با مشخصه های نوین

 

روشهای متداول طراحی ساختمان در برابر زلزله بر مبنای شکل پذیری اعضای داخلی سازه می باشد که اغلب آیین نامه های طرح ساختمان بر این اصول استوارمی باشد. محدوده عملکردی این آیین نامه ها برای زلزله های کوچک و متوسط می باشد ولی در وقوع زلزله های متوسط تا شدید در اعضا مفاصل پلاستیک ایجاد می گردد که سازه از کارایی خارج می گردد. لذا می توان از روشهای طراحی بر مبنای انعطاف پذیری که بکارگیری وسایل اتلاف انرژی در سازه می باشد استفاده کرد. که در این روش عمده انرژی ورودی زلزله به سازه توسط وسایل فوق الذکر و الباقی توسط اعضای سازه جذب می شود که در این خصوص می توان از میراگرهای (ویسکوز) سیالی لزج نام برد. استفاده از میراگرهای ویسکوز خطی غیرفعال برای طرح یک سزاه انعطاف پذیر مفید می بادش و این درحالی است که با غیرخطی و کنترل پذیر نمودن این میراگرها عملکردشان بهبود می یابد ولی در میراگرهای پیستون- سیلندری به علت هزینه ساخت بالا و استفاده اشیرهای گران قیمت به منظور کنترل پذیر نمودن آنها، همچنین به جهت استافده از کاسه نمد برای آب بندیف این میراگرها نیاز به کنترل دوره ای دارند.لذا هدف طراحی و ساخت میراگی ایجاد گردید که علاوه بر نوآوریف مشکلات فوق درآن حل شده باشد. غیرخطی نمودن میارگر ویسکوز پیشنهادی با تغییرات در میرایی میراگر در هنگام ارتعاش سازه صورت می گیرد. از لوله های آکاردئونی شکل که در صنعت خط انتقال بکار می رود به جای سیلندر استفاده گردید و به گونه ای طراحی گردید که نیازی به کنترل دوره ای برای آب بندی نداشته باشد و در کننترل پذیری آن یک نوع شیر ارزان قیمت به همراه یک الگوریتم کنترلی جدید استافده شد. پس از آنکه میراگر مورد نظر طراحی شد نقشه های آن بازبینی و تصحیح گرددی و نمونه ای از آن ساخته شد. سپس نمونه حاصله تحت تست های چرخه ای و تاریخچه زمانی قرارگرفت و ضرایب میرایی و پارامتر غیرخطی بودن برای آن مشخص گردید د رادامه مشکلات طراحی انجام یافته بررسی و در نهایت طراحی جدید برای فاز نهایی صورت گرفت. مطابق آنچه حدس زده می شد د رانجام آزمایشات مشخص گردید که تعداد سیکل ها به علت مسئله خستگی محدود می باشد از این رو استفاده این میراگر برای بارگذاری باد ممکن است به بررسی های زیادی نیاز داشته باشد.
سازه دو بعدی طراحی گردید و مدل میراگر در آن قرارداده شدکه نتایج حاصله مبتنی بر کاهش شتاب و کاهش استهلاک انرژی توسط سازه بود. در مجموع میراگر طراحی شده می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای میراگرهای سیلندر پیستونی مطحر گردد و مسئله کنترل پذیر بودن آن هم می تواند در این ارتباط حائز اهمیت باشد.

 

مسعود حسن زاده
بررسی عملکرد سازه های فولادی در زلزله بم و ارزیابی تحلیلی چند نمونه سازه موجود

 

مکانیزم خرابی و آسیب های مشاهده شده در ساختمان هایی که زلزله را تجربه کرده اند نکات ارزشمندی برای مهندسین و طراحان به همراه آورده و منجر به تغییر و تحول در آیین نامه های طراحی گردیده است. در این تحقیق تعدادی از ساختمان های آسیب دیده در زلزله بم مورد مطالعه قرارگرفته است. ساختمان های مورد بررسی دارای سیستم های مهاربندی در دو جهت مهاربندی دریک جهت و میانقاب در جهت دیگر و میانقاب د رهر دو جهت بوده اند. روش تحلیل نیز دینامیکی غیرخطی د رنظرگفته شده است. منحنی های رفتار غیرخطی ستون ها، مهاربندها و میانقاب ها با استفاده از ضوابط دستورالعمل Fema-356 تعیین شده استو برای رفتار غیرخطی تیرهای خورجینی از نتایج آزمایشگاهی استافده شده است. پس از اعمال شتابنگاشت زلزله بم در سه جهت آسیب های ایجاد شده در مدل تحلیلی با سازه آسیب دیده مقایسه شده است. ملاک مقایسه بسته به وضعیت ساختمان حالت آستانه فروریزش و اینمین جانی بوده است. با توجه به نسبت آسیب ها درمدل تحلیلی و سازه آسیب دیده و موقعیت آنها و درنظرگرفتن اهمیت هریک از اجزای سازه ای در حفظ پایداری ساختمان ضریبی به نام ضریب تطبیق پذیری معرفی شده است. نتایج تحلیل حاکی از تطابق خوب رفتار کلی ساختمان ها همچون پدیده طبقه نرم دارد. ستون های ساختمان که نقش اصلی را در حفظ پایداری ساختمان بر عهده دارند نیز تطابق خوبی با سازه آسیب دیده دارد. راستای بیشترین خرابی ها در مدل تحصیلی با ساختمان های آسیب دیده مطابقت دارد. تغییرمکان های ماندگار طبقات در مدل های تحلیلی کمتر از ساختمان های آسیب دیده بوده و در حدود ۳۰% می باشد.

 

خسرو خان زاده
بررسی و طبقه بندی خسارات وارده بر ساختمانها و میزان مرگ و میر در شهر بم و رابطه آن با شدت زمین لرزه

 

اهیمت رابطه خرابی و شدت زمین لرزه از آن جهت که انسان همواره در تلاش است تا با شناخت از این پدیده طبیعی به مقابله با اثرات سوء ناشی از آن بپردازد بسیار قابل توجه است. امروزه با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، راههای مختلفی جهت کاهش خسارات مالی و تلفات انسانی ناشی از این پدیده مخرب ارائه شده و در این راستا خصوصاً در طراحی ساختمان ها و تأسیسات پیشرفت های شگرفی رخ داده است. مفهوم شدت می تواند به عنوان یک طبقه بندی از لرزش های زمین بر پایه اثرات مشاهده شده در منطقه زلزله زده و یا به عنوان یک دسته بندی از قدرت لرزش در هر مکان هنگام یک زلزله با توجه به اثرات مشاهده شده تعریف گردد. در این پژوهش با توجه به اهمیت شدت و رابطه آن با خرابی ابتدا به اهمیت برآورد خسارت و تعاریفی از آن پرداخته و تاریخچه ای از آسیب پذیری بیان گردیده است. سپس به طور کلی شدت زمین لرزه و به تبع آن مقیاس شدت و انواع آن توضیح داده شده است. مقیاس اروپایی EMS-98 آخرین مقایس به روز درآمده و اصلاح شده شت MKS و EMS-98 برای ایجاد وضوح بیشتر و تاطبق با روشهای جدید ساخت بوده و دارای ۱۲ درجه می باشد که در این پژوهش پس از تشریح کامل مورد استفاده قرارگرفته است. این پژوهش بر روی اطلاعات حاصل از خرابی های ناشی از زمین لرزه ۱۳۸۲ بم انجام گرفته است. بنابراین ضمن بررسی زمین لرزه ۱۳۸۲ بم و تشریح مشخصات لرزه زمین ساختی شهر بم توضیحاتی در خصوص روش برآورد خسارت داده شده است. در این پایان نامه در مجموع از ۲۲۷۸ داده از خرابیهای شهر بم که حاصل بررسی ۴ گروه می باشد به منظور تشکیل پایگاه داده استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل و بررسی موضوع مورد بحث و پردازش مجدد از ۱۴۹۶ داده در این بررسی استفاده گردیده است. با توجه به اهمیت نوع ساختمانها، ساختمانهای گستره مورد مطالعه را طبقه بندی نموده و از این طبقه بندی در پردازش داده ها به منظور بررسی دقیقتر خرابی های حاصل از زمینلرزه در شهر بم و ایجاد رابطه شدت و خرابی مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به پراکندگی ساختمانهای آسیب دیده و همچنین نوع خرابی های حاصل، گستره مورد مطالعه به هفت قسمت تقسیم گردیده است. سپس شدت را برای پهنه های مورد نظر تعیین نموده و از آن در تعیین روابط بین شدت و خرابی و همچنین شدت و میزان مرگ و میر(برای ساختمانهای مهندسی ساز و غیرمهندسی ساز) استفاده شده است. از مهمترین نتایج بدست آمده می توان به دست بالا بودن محاسبات جایکا برای آسیب پذیری تهران اشاره نمود.

 

علی گل آرا
پیش بینی جنبش نیرومند زمین با استفاده از تکنیک توابع گرین

 

آیین نامه های لرره ای برای در نظرگرفتن تأثیر جنبش شدید زمین ناشی از زمین لرزه و تأثیر آن برروی سازه ها در طراحی، روش طیفی(طیف های طرح استاندارد یا طیف طرح ویژه ساختگاه) روش آیین نامه ای (شبه دینامیکی ) و روش دینامیکی تاریخچه زمانی تغییرات شتاب(شتابنگاشت) را مطرح کرده اند. از سویی دیگر در بحث مهندسی زلزله، ویژگی های مهم رکوردهای لرزه ای انرژی دامنه ها(PGA,PGV,PGD,…) ، تداوم(Duration) و محتوی فرکانسی رکوردها می باشند. از بین پارامترهای اشاره شده بهترین شاخص از زمین لرزه، انرژی زمین لرزه می باشد ولی دلایلی که نمی توان از ویژگی انرژی زمین لرزه استافده کرد عبارتند از:۱- روش مستقیمی برای اندازه گیری آن نداریم. ۲- دستگاهی برای ثبت آن ندرایم. ۳- روشهای دینامیکی محاسبه پاسخ سازه به صورت تعادل نیرویی است. ۴- روشی برای محاسبه پاسخ سازه و المان و طراحی آن ها با ساتفاده از انرژی نداریم. از طرفی روش دینامیکی تاریخچه زمانی دقیق ترین روش محاسبه و بررسی رفتار سازه د رمحدوده خطی و غیرخطی و در یک زمین لرزه خاص و چندین زمینلرزه می باشد. با در نظرگفتن توضیحات بالا بنابراین در حال حاظر بهترین تعریف از زمین لرزه همان تاریخچه زمانی شتاب زمین لرزه می باشد. در مواقعی که تاریخچه زمانی شتاب زمین لرره در منطقه ای در دسترش نباشد برای اهداف مهندسی از زمین لرزه های ثبت شده در مناطق دیگر استفاده می گرددد. همان طو رکه می دانیم زمین لرزه به وقوع پیوسته در هر ناحیه ای دارای مشخصات و ویژگیهای خاص خود می باشد و در نتیجه تنها از مین لرزه های ثبت شده در خود منطقه مورد نظر می توان برای تحلیل و بررسی سازه ها در آن منطقه استفاده کرد.
هدف اصلی این پایان نامه پیش بینی جنبش نیرومند زمین برای مناطقی است که در آنجا زمین لرزه بزرگ رخ نداده است. در این تحقیق ابتدا به بررسی اعتبار یک روش برای شبیه سازی برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین در حل معکوس و مستقیم با استفاده از ترکیب روشهای توابع گرین تجربی و تعیینی پرداخته شده است.
گسل مسبب زمین لرزه ۲۰۰۴ فیروزآباد- کجور براساس مشاهدات زمین شناسی، شناسایی نگردیده است. اولین مرحله دراین پژوهش شناسایی گسل مسبی این زمین لرزه می باشد. برای این منظور ۳۰ مدل برای هریک از گسل ها در نظرگفته شده است. با بررسی نتایج حاصل از مدل ها فقط یک مدل از بین همه مدل ها برروی گسل کجو توانست بهترین هماهنگی را در تمام ایستگاهها با رکوردهای مشاهده شده داشته باشد. مقایسه براساس پارامترهای مهندسی مانند حداکثر جنبش زمین(PGA)، محتمل ترین مقدار پاسخ شتاب(Acc.RMS)، تداوم و طیف های فوریه و پاسخ در هر سه مولفه انجام می گردد. براساس این مشاهدات گسل مجوز مسبی زمین لرزه ۲۰۰۴ فیروز آباد- کجور معرفی می گردد.
در بخش سوم به بررسی تأثیر پارامترهای لرزه ای چشمه(همچون محل کانون زمنی لرزه، راستای گسلش، عمق کانونی، زبری سطح گسل و سرعت موج برشی) در پارامترهای مهندسی زمین لرزه در سه مولفه پرداخته می شود.
در فصل چهارم به برآورد بازه پارامترهای مهندسی و طیف پاسخ زمین لرزه ۲۰۰۴ فیروز آباد- کجوز با ساتفاده از حداقل ویژگیهای شناخته شده این زمین لرزه پرداخته می شود.
در فصل پنجم بعد از تأیید کارآمدی این روش شبیه سازی در برآورد بازه پارامترهای زمین لرزه، بازه پارامترهای زمین لرزه محتمل در شهر تهران برای یکی از نقاط در شهر(برروی خاک نوع ۲) که در این نقطه زمین لرزه ثبت شده کوچک موجود بود ه است پرداخته می شود. سپس در این قسمت تاریخچه زمانی شتاب و پارامترهای مهندسی در مولفه های افقی و قائم و طیف پاسخ زمین لرزه در مولفه افقی برآورد می گردد.

مهسا حسین زاده عیان
پیش بینی طیف پاسخ زمینلرزه محتمل در یک منطقه و مقایسه با طیف خطر یکنواخت

 

طیف خطر یکنواخت، طیفی است که مقادیر دامنه آن در زمانهای تناوب مختلف، از احتمال وقوع یکسانی برخوردار باشد. استفاده از چنین طیفی به عنوان طیف طرح در طراحی سازه ها، از ملزومات برقراری یک سطح ایمنی مطلوب بصورت یکنواخت در عملکرد سازه های مختلف در مقابل زلزله می باشد. چنین مزیتی و سایر خواص طیفهای خطر یکنواخت سبب شده است که امروزه در بسیاری از آیین نامه های طراحی سازه ها از طیفهای خطر یکنواخت به عنوان طیف طرح استفاده گردد.
هدف از انجام این پروژه تعیین طیفهای خطر یکنواخت در شرایط ساختگاهی مختلف برای گستره شهر بم در جنوب شرقی کرمان- که زمین¬لرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم با بزرگای گشتاوری ۵/۶ در اثر جنبائی مجدد گسل بم رخ داد و شهر بم را به دلیل اثر حوزه نزدیک گسل ویران نمود و منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰۰۰۰ نفر از مردم این شهر شد- می باشد. جهت انجام اینکار، روش تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای مورداستفاده قرارگرفته است زیرااین امکان رافراهم می سازد که عدم قطعیتهای مختلف وابسته به وقوع زلزله رابصورت کمی در محاسبات واردکرد و نتایج را با احتمال وقوع مشخص تعیین نمود. در این پروژه پس ازتعیین گستره بم – محدوده ای بین ۶۰-۵۷ درجه طول جغرافیایی و ۳۰-۲۸درجه عرض جغرافیایی – و نیز جمع آوری اطلاعات لازم برای تعیین چشمه های لرزه زا وبرآوردپارامترهای لرزه خیزی برای آنها ،محاسبات مربوط به تحلیل خطرلرزه ای انجام گرفته است .رابطه کاهندگی جزئی کلیدی درتحلیل خطرلرزه ای به شمارمی رود، دراین پروژه از رابطه کاهندگی زارع۲۰۰۴ استفاده شده است. ارزیابی احتمالی خطرزلزله برای یک شبکه ۲۰×۳۰ شهربم انجام شده ونتایج حاصل دراین پروژه ،مولفه های افقی وقائم شتاب حداکثرحرکت زمین وشتابهای طیفی بااحتمال وقوع ۱۰% در۵۰سال برای شرایط ساختگاهی متفاوت است که درقالب طیفهای خطریکنواخت ونقشه های شتاب طیفی افقی وقائم برای گستره بم ارائه شده اند.
برای ساخت طیف طرح براساس طیف خطریکنواخت تعیین شده برای گستره بم ،زمانهای تناوب کلیدی که بااستفاده ازمقادیردامنه طیفی درآنها می توان طیف طرح راساخت مشخص شده وسپس روشهایی جهت ساخت طیف طرحی سازگارباطیف خطریکنواخت معرفی شده اند .دردوایستگاه بم وابارق ، طیف طرح پیشنهادشده وباطیف طرح استاندارد۲۸۰۰ برای آن منطقه مقایسه شده است. همچنین بااستفاده از روش شبیه سازی در برآورد رنج پارامترهای زمین لرزه، به برآورد رنج پارامترهای زمین لرزه محتمل در شهر بم برای یکی از نقاط در شهر (ایستگاه بم بر روی خاک نوع ۳) که در این نقطه زمین لرزه ثبت شده کوچک موجود بوده است؛ پرداخته می شود و طیف پاسخ زمین لرزه برای مولفه افقی برآورد می گردد.درنهایت بمنظوربررسی استاندارد۲۸۰۰، مقایسه ای بین طیف پاسخ پیش بینی شده درایستگاه بم ، طیف پاسخ مشاهده شده دراین ایستگاه ، طیف طرح پیشنهادشده دراین پروژه وطیف پیشنهادی استاندارد۲۸۰۰ انجام می شود.