رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش سازه) دوره هفتم سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۳