jeld

ارزیابی محاسباتی شکست ستون کوتاه در هنگام زلزله
محمد رضا تابش پور، علی بخشی

در ساختمانها قابهای باربر توسط دیوارهایی با مصالح بنایی پر می شوند. این امر باعث افزایش سختی قاب شده و اگر توزیع سختی به صورت متقارن باشد، به بهبود رفتار سازه منجر می گردد؛ اما در عین حال در برخی از دهانه‌ها بویژه در قسمتهای بیرونی ساختمان، به علت وجود بازشوها، دیوارهای کوتاه اجرا می شوند. این مسأله باعث کوتاه شدن طول مؤثـر ستون و افزایش سختی آن مـی گردد. در نتیجه در ستون کوتاه تنش های بزرگی ایجاد و به خرابی آن منجر می گردد. در مقاله حاضر تأثیر وجود میانقاب کامل و پدیده ستون کوتاه به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است.

متن کامل

طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی زلزله‌های ایران

حسن مقـدم، نادر فنائـی

کشور ایران با قرار داشتن بر کمربند زلزله آلپ ـ هیمالیا یکی از مناطق لرزه خیزدنیاست و هر از چندی، زلزله ای مهلک فاجعه ای بزرگ می آفریند. این مسأله، ایجاب می کند که زلزله با حساسیتی ویژه مورد توجه قرار گیرد. برای پیشبرد تحقیقات مربوط به زلزله، تهیه طیفهای پاسخ مربوط به زلزله‌های روی داده و ارائه طیفهای طرح ارتجاعی و غیرارتجاعی ضروری می باشد. این تحقیق، با هدف تهیه طیفهای مذکور با استفاده از شتابنگاشتهای موجود و ارائه طیف طرح ارتجاعی و غیرارتجاعی انجام شده است. در این راستا، شتابنگاشتهایی که حداقل یک مؤلفه با بیشینه شتاب بیشتر از g 1/0 داشتند پردازش، طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی شتاب، سرعت و جابه جیی برای آنها محاسبه و طیفهای غیرارتجاعی حاصل با طیف آیین نامه ۲۸۰۰ مقایسه شدند. نتیج این تحقیق مبیـّن آن است که طیف آیین نامه ۲۸۰۰ برای پریودهای کوچک تا ۳/۰ ثانیه جوابگو نیست و نیاز به بازنگری دارد.

متن کامل

بررسی مقدماتی پارامترهای جنبش نیرومند زمین لرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ داهوئیه-زرند
حسین حمزه لو

درتاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۳ زمین لرزه نیرومندی با بزرگای گشتاوری ۶٫۵=MW شهرستان زرند و روستاهای اطراف آن را به شدت لرزاند. این زمین لرزه دومین زمین لرزه مخرب به فاصله ۱۵ ماه در استان کرمان می باشد. زمین لرزه مذکور با گسلش سطحی همراه بود. با استفاده از روش تحلیل غیرخطی حداقل مجذور مربعات راستا، شیب و لغزش به ترتیب ۲۲۶، ۵۵ و ۱۰۰ درجه تخمین زده شده است. روند شرقی-غربی با شیب به سمت شمال برای گسل زمین لرزه از روی تجزیه و تحلیل شتابنگاشتها به دست آمده است. سازوکار به دست آمده از این داده‌ها معکوس می باشد.

متن کامل

تعیین ساختار سرعت لرزه ای پوسته در ناحیه مشهد براساس تابع انتقال گیرنده لرزه ای امواج تراکمی
غلام جوان دلوئی، محسن غفوری آشتیانی

به منظور تعیین ساختار سرعت لرزه ای پوسته ناحیه مشهد از روش تحلیل تابع گیرنده (Receiver Function Analysis) امواج تراکمی برای ۱۸ زمین لرزه دور لرز (Teleseismic) ثبت شده در ایستگاه لرزه نگاری MAIO استفاده شده است. برای مدلسازی تحلیل تابع گیرنده لرزه ای امواج تراکمی زمین لرزه‌ها، روشهای تک رویداد و چند رویداد به طور همزمان (Simultaneous Inversion) اجرا شده است .در این مقاله، روش تحلیل تابع گیرنده لرزه ای مرور و نتیج پژوهشهای انجام شده در ایستگاه MAIO ارائه شده است.
بررسی این نتیج نشان می دهد که ساختمان پوسته زمین در ناحیه مشهد بر اساس تغییرات سرعت انتشار امواج لرزه ای تراکمی به چهار لیه اصلی قابل تفکیک می باشد :

  • لایه سطحی با تغییرات تدریجی افزایش سرعت ۴ کیلومتر بر ثانیه؛
  • پوسته فوقانی تا عمق ۱۸ کیلومتر؛
  • پوسته میانی ازعمق۱۸ تا ۲۶ کیلومتری با تغییرات تدریجی سرعت از ۸/۶ کیلومتر بر ثانیه تا ۵/۷ کیلومتر بر ثانیه؛
  • پوسته تحتانی با تغییرات تدریجی سرعت از ۲/۷ تا ۸ کیلومتر بر ثانیه در عمق تقریبی ۵۲ کیلومتر.

متن کامل

 بررسی خواص آماری سیگنال های زلزله برای تشخیص زمین لرزه از انفجارهای مصنوعی
مصطفی علامه زاده

در چند سال اخیر تحلیل آماری سیگنال های زلزله برای تفکیک زمین لرزه از انفجار اهمیت خاصی یافته است. در این پژوهش نشان داده شده است که چگونه از تحلیل زمان- فرکانس سیگنال ها در تشخیص زمین لرزه‌ها از انفجارهای مصنوعی می توان استفاده نمود. علاوه برآن، تابع تصمیم با در نظرگرفتن یک سطح مشخص که جداکننده دو ویژگی است با فرض دانستن توزیع جدا کننده برای هر دو رویداد محاسبه شده است.

متن کامل