عنوان طرح پژوهشی

مجری (نام و نام خانوادگی)

تاریخ شروع

 افزایش دقت برآورد مشخصات دینامیکی خاک با ارتقای دستگاه سه محوری جواد جلیلی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
بررسی اثر مجاورت فونداسیون ها بر تحریک ورودی لرزه ای: مطالعه پارامتریک دو فونداسیون مدفون نواری حسین جهان خواه ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
پاسخ لرزه ای پی-شمع در لایه خاک با قابلیت روانگرایی – مطالعه عددی یاسر جعفریان ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
مدلسازی سه بعدی و ارزیابی نیروهای لرزه ای وارد بر دیوارهای حائل در حالت محرک به روش تحلیل حدی فرج اله عسکری ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
بررسی اندرکنش گسلش سطحی-فونداسیون-قابهای ساختمانی محمد داودی ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
ارائه مدل رفتاری بر مبنای تئوری پلاستیسیته سطح مرزی برای رفتار سیکلی خاکهای ریزدانه فیبردار یاسر جعفریان ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
برآورد ظرفیت باربری پی نواری مجاور شیروانی با ملاحظه شیب تنش تماس غیر یکنواخت محسن کمالیان ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
بهبود روشهای محاسبه اندرکنش سینماتیکی در فرایند ارزیابی لرزه ای سیستمهای خاک – سازه حسین جهان خواه ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
استفاده از لایه کاملاً تطبیق­یافته (pml) در مطالعه اندرکنش دینامیکی سد خاکی – پی محمد داودی ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
بررسی اثر اندرکنش غیرخطی شالوده-بستر بر نیاز لرزه ای ارتجاعی سازه های یک درجه آزادی حسین جهان خواه ۱۳۹۲/۰۳/۰۱
بررسی روند توسعه گسلش شیب لغز در خاکهای غیر دانه ای محمد کاظم جعفری ۱۳۹۲/۰۳/۰۱
ارزیابی پایداری لرزه ای سه بعدی شیروانی ها به روش مرز پایین آنالیز حدی فرج اله عسکری ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
بررسی پاسخ لرزه ای زمین در مجاورت فضاهای زیرزمینی بروش تجربی (مواردی از تونلهای مترو در کرج و تهران) ابراهیم حق شناس ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
بررسی چگونگی تلفیق روشهای ژئوالکتریک و لرزه نگاری برای تعیین پارامترهای هندسی زمین لغزش ها محمد رضا مهدویفر ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
 بررسی جهت بحرانی مولفه های افقی  زلزله های حوزه نزدیک در پاسخ لرزه ای سدهای خاکی محمد داودی ۱۳۹۱/۰۹/۲۲
کاربرد روش اجزای مرزی سریع در تحلیل لرزه ای محیط الاستیک دو بعدی در حوزه زمان محسن کمالیان ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
شناسایی و بررسی رفتار زمین لغزشها با استفاده از ثبت ارتعاشات محیطی ابراهیم حق شناس ۱۳۹۰/۱۲/۲۵
بررسی اثر اندرکنش سد- مخزن بر رفتار لرزه ای سدهای خاکی محمد داودی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
ارزیابی اثرات مکش، تنش میانگین خالص و شاخص خمیری بر مدول برشی و نسبت میرایی مصالح ریزدانه غیر اشباع محمد کاظم جعفری ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
بررسی تاثیر وجود مخازن هیدروکربنی بر رفتار خرد لرزه ها و ارزیابی امکان استفاده از آنها در مطالعه مخازن ابراهیم حق شناس ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
توسعه روشهای کیفی پهنه بندی خطر زمین لغزش های ناشی از زلزله با استفاده از داده های ایران محمد رضا مهدویفر ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
بررسی تاثیر میرایی های مختلف روی پاسخ لرزه ای سدهای خاکی محمد داودی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
بررسی عددی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مرکب با روش اجزای مرزی محسن کمالیان ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
بررسی رفتار مکانیکی ماسه و رس مسلح شده با  ژئوتکستایل در بارگذاریهای برش پیچشی علی شفیعی ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
امکان سنجی تجربی و عددی تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش تغییر مکان در زیر پی ناشی از گسلهای معکوس فعال محمد کاظم جعفری ۱۳۸۹/۰۳/۰۱
بررسی عددی رفتار لرزه ای و غیرخطی دره های آبرفتی با روش اجزای محدود محسن کمالیان ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
مطالعات رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی با استفاده از روش های تجربی ابراهیم حق شناس ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
بررسی مشخصات تغییرشکل دینامیکی مصالح مخلوط رس – سنگدانه علی شفیعی ۱۳۸۶/۱۲/۰۱
بررسی ویژگیهای آبرفتهای عمیق تهران با استفاده از اندازه گیریهای آرایه ای زمین لرزه ها و ارتعاشات محیطی ابراهیم حق شناس ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
مطالعه آزمایشگاهی و عددی اندرکنش گسیختگی سطحی آبرفت با پی صلب مستطیلی محمد کاظم جعفری ۱۳۸۶/۰۱/۲۹
امکان سنجی کاربرد آرایه ای میکروترمورها در شناسایی لایه های تحت الارضی با توجه ویژه به برآورد پروفیل سرعت موج برشی تا اعماق ۱۵۰متر محمد داودی ۱۳۸۶/۰۱/۲۹