عنوان طرح پژوهشی

مجری  (نام و نام خانوادگی)

تاریخ شروع

حل معکوس خطی و غیرخطی مدل¬گسل محدود انوشیروان انصاری ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
تعیین ناپیوستگی های جبه بالائی در البرز مرکزی براساس مدل سازی فازهای لرزه ای:  SS و PP غلام جوان دولوئی ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
مطالعه پتانسیل لرزه ای در ناحیه شرق ایران به منظور تهیه نقشه تنش لرزه ای مهرداد مصطفی زاده ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
تحلیل طیفی پارامترهای چشمه زمینلرزه های بزرگتر از ۵/۴ فلات ایران غلام جوان دولوئی ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
بررسی جنبه های زلزله شناسی و پسلرزه های زمینَلرزه های دوگانه ۲۱/۵/۹۱ اهر-ورزقان محمد تاتار ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
شبیه سازی ترکیبی جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیک گسل حسین حمزه لو ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
کاربرد داده های پیوسته در تشخیص لایه بندی زیر ایستگاهی علی اصغر متقی ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
تحلیل پسلرزه های زمین لرزه ۲۰/۱/۹۲ کاکی بوشهر با بزرگیMW- 3.6 فرزام یمینی فرد ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
مطالعه لرزه زمین ساخت زاگرس مرکزی با تمرکز بر سازو کاررخدادهای مهم محمد رضا عباسی ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
بهینه سازی مکان‌یابی زمینلرزه‌ها در منطقه البرز مرکزی با استفاده از تاخیرهای زمانی همبستگی شکل موج‌ها علی اصغر متقی ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
شناسایی گسل های مدفون در منطقه کاشان با کاربرد نشانگرهای لرزه ای محمد مختاری ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
شناسایی و تشریح ویژگی های نامتجانس سیستم های گسلی منطقه زاگرس بر اساس مقیاس غیر نسبی و کمیتی غیر تصادفی مهرداد مصطفی زاده ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
فرگشت ساختاری گسلهای عرضی و نقش آنها در لرزه خیزی زاگرس خالد  حسامی آذر ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
بررسی نحوه عملکرد لرزه نگارهای اپتیکال و مقایسه آنها با لرزه نگار های معمول انوشیروان انصاری ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
تعیین محل زمینلرزه های بزرگ ایران (M>4) ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه  به روش غیرخطی محمد تاتار ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
گسل اصلی زاگرس جوان، ساختار هندسی و فعالیت آن خالد  حسامی آذر ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
شواهد مورفوتکتونیکی و زمین شناختی گسل های فعال در شمال گسل تبریز محمد رضا عباسی ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
ارزیابی تشدید خطر سونامی منتجه از گسلش شاخه ای با استفاده از مدلسازی عددی در منطقه فرورانش مکران محمد مختاری ۱۳۹۲/۰۱/۱۰
شناسایی و مدلسازی گسل های فعال حوضه ی قم با استفاده از داده های زمین لرزه، ژئومورفولوژیکی و لرزه نگاری بازتابی محمد مختاری ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
تهیه نقشه‌های بیشینه شتاب زمین در نقاط مختلف کشور به روش شبیه‌سازی مونته‌کارلو انوشیروان انصاری ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
لرزه زمین ساخت البرز مرکزی بر اساس وارون سازی تانسور داده های محلی و ناحیه ای فرزام یمینی فرد ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
برگردان امواج حجمی به منظورتعیین سازوکار زمین لرزه ها با استفاده از داده های باند پهن حسین حمزه لو ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
تغییرات تنش کولمب در نواحی شرق ایران مرکزی و البرز حسین حمزه لو ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
تعیین رابطه بزرگای محلی برای فلات ایران بر اساس داده های مرکز ملی شبکه باند پهن ایران انوشیروان انصاری ۱۵/۰۸/۱۳۹۰
پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران (بر اساس بیشینه شتاب) مهدی زارع ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
تولید شتابنگاشت مصنوعی متناظر با طیف طرح در حوزه زمان و فرکانس با استفاده از تبدیل موجک حسین حمزه لو ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
شناسایی چشمه های لرزه زا در البرز مرکزی و البرز شرقی با استفاده ازتجزیه و تحلیل داده های ثبت شده شبکه موقت به منظور برآورد خطر زمین لرزه حسین حمزه لو ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
توسعه سامانه تهیه نقشه های هم شدت بر اساس داده‌های شتابنگاری ایران در محدوده البرز مهدی زارع ۱۳۸۸/۰۴/۰۱
بررسی تأثیر وقوع زمین‌لرزه بر میزان تولید هیدروکربور با استفاده از داده‌های میدان نفتی مارون محمد مختاری ۱۳۸۷/۰۲/۱۵
بررسی و مطالعه لرزه خیزی ، لرزه زمین ساخت و ویژگیهای زلزله شناختی منطقه نائین غلام جوان دولوئی ۱۳۸۳/۰۷/۰۱
محاسبه پارامترهای چشمه زمینلرزه ها به روش مدل سازی امواج لرزه ای غلام جوان دولوئی ۱۳۸۳/۰۴/۰۱
مطالعه ساختمان پوسته و گوشته فوقانی در زون لرزه زمین ساختی زاگرس (دهلران – تهران) به روش توموگرافی لرزه ای محمد تاتار ۱۳۸۱/۰۹/۰۱
مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در زون البرز مرکزی با استفاده از زمین لرزه های ثبت شده در یک شبکه لرزه نگاری موقت محمد تاتار ۱۳۸۱/۰۹/۰۱