آزمایشگاه پژوهشکده مهندسی سازه برای تحقق اهداف پژوهشی به ایجاد پیشرفته ترین و مجهزترین آزمایشگاه دینامیک سازه در کشور اقدام نموده است. بطوریکه تجهیزات آزمایشگاه (Laboratory Facilities) موجود، توانایی انجام اکثر آزمایش‌های استاتیکی و دینامیکی سازه ها، آزمایشهای مخرب و غیر مخرب در محل را ایجاد نموده است.در آزمایشگاه مهندسی سازه، آزمایشها (Accomplished Works) در قالب طرح های پزوهشی و تحقیقاتی تعریف و انجام می گیرد و هم اکنون با تکیه بر امکانات موجود و تجربیات گذشته، پیچیده ترین آزمایشها با دقت مطلوب انجام می گیرد.