5

عطیه محسنی

mohseni.jpg

a.mohseni@iiees.ac.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود،۱۳۸۳
  • فوق لیسانس مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران،۱۳۸۶

زمینه‌های تحقیقی مورد علاقه

  • مطالعه پیش نشانگرهای زمین لرزه
  • تحلیل خطر زمین لرزه