yamini.jpg

فرزام یمینی فرد

فرزام یمینی فرد

سمت: عضو هیئت علمی پژوهشکده زلزله‌شناسی

نشانی الکترونیک: faryam@iiees.ac.ir
تلفن: +۹۸ ۲۱ ۲۲۸۳ ۱۱۱۶-۱۹

دورنگار: +۹۸ ۲۱ ۲۲۲۹ ۹۴۷۹

شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۴

برگزیده آثار

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای/اجرایی

فعالیت‌های پژوهشی/آموزشی و عضویت‌‌‌ها

تحصیلات

تحصیلات

 • دکتری ژئوفیزیک، دانشگاه ژوزف فوریه فرانسه، ۱۳۸۲
  عنوان رساله: “مطالعه لرزه زمین ساخت و ساختار لیتوسفر در دو منطقه گذر در زاگرس (ایران): منطقه میناب و منطقه قطر کازرون”
 • کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
  عنوان پایان نامه: “تحلیل پسلرزه های زمین لرزه منجیل- رودبار (۳۱ خرداد ۱۳۶۹) براساس داده های رقمی ایلپا”
 • کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۱
  عنوان پایان نامه: “انتشار امواج رادیویی در یونسفر”

فعالیت‌های پژوهشی/آموزشی و عضویت‌‌‌ها

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مطالعه لرزه زمین ساخت براساس تحلیل خرد زمین لرزه ها و پسلرزه ها
 • مطالعه ساختار زمین براساس داده های شبکه محلی
 • طراحی و راه اندازی شبکه های لرزه نگاری
 • مطالعه محلی و ناحیه ای چشمه زمین لرزه ها

پروژه‌های تحقیقاتی در دست اجرا

 • مطالعه لرزه زمین ساخت و ساختار پوسته در استان هرمزگان براساس داده های شبکه موقت لرزه نگاری
 • کالیبراسیون شبکه لرزه نگاری ملی ایران (JNSN)
 • مطالعه خرد زمین لرزه ها و ساختار پوسته ناحیه تهران براساس داده های شبکه موقت لرزه نگاری
 • مطالعه پسلرزه های زلزله بم
 • طراحی و راه اندازی شبکه لرزه نگاری در اطراف سدهای مسجد سلیمان و گتوند

پروژه‌های تحقیقاتی پایان یافته اخیر

 • مطالعه مناطق لرزه خیز براساس تحلیل خرد زمین لرزه ها

دروس ارائه شده

 • دستگاه ها و شبکه های لرزه نگاری
 • زلزله شناسی پیشرفته

عضویت‌ها در انجمن‌ها و مجامع علمی

بازگشت به ابتدای صفحه

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای/اجرایی

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای

 • همکاری در طراحی، نصب و راه اندازی شبکه ملی باند پهن لرزه نگاری ایران (INSN)
 • راه اندازی سیستم آنالیز خودکار و نیمه خودکار شبکه (INSN)
 • همکاری در طراحی و نصب شبکه مونیتورینگ لرزه ای سدهای مسجد سلیمان و گتوند

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ژئودینامیک و لرزه از سال ۱۳۸۴
 • همکاری در نوشتن سند کاری مرکز ملی پیش بینی زلزله

بازگشت به ابتدای صفحه

برگزیده آثار منتشره

 • محمد تاتار، فرزام یمینی فرد [و دیگران]. زمین لرزه ۱۶/۱۱/۷۵ شمال شرقی بجنورد، پژوهشنامه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۶٫
 • فرزام یمینی فرد. کالبسازی دستگاه های لرزه نگاری. پژوهشنامه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۶٫
 • امیر منصور فرهبد، فرزام یمینی فرد. نگرشی بر زمین لرزه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ اردکول و پسلرزه های آن. پژوهشنامه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۷٫
 • فرزام یمینی فرد. معرفی لرزه سنجی باند پهن. پژوهشنامه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۷٫
 • فرزام یمینی فرد. مروری بر مدل های فیزیکی ارائه شده برای مکانیزم پس لرزه ها. پژوهشنامه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۹٫
 • فرزام یمینی فرد، محمد تاتار. مطالعه مناطق لرزه خیز براساس تحلیل خرد زمین لرزه ها. گزارش پروژه تحقیقاتی. پژوهشنامه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (در حال چاپ).

 • Yamini-Fard, F, D. Hatzfeld, A. M. Farahbod, A. Paul and M. Mokhtari (2006). Diffuse between the Zagros continental collision and the Makran oceanic subduction (Iran): Microearthquake seismicity and crustal structure (Submitted to G.J.I.).
 • Yamini-Fard, F., D. Hatzfeld, M. Tatar and M. Mokhtari (2006). Microearthquake seismicity at the intersection between the Kazerun fault and the Main Recent Fault (Zagros, Iran). G.J.I., (In press).

 • Yamini-Fard, F., D. Hatzfeld, A. M. Farahbod and M. Mokhtari (2005). Tectonics of the Zagros-Makran transition zone (Iran) deduced from microearthquake study. (Submitted to J.S.E.).

 • Yamini-Fard, F., D. Hatzfeld, A. Paul, A. Kaviani and J. Vergne (2006). Seismic structure beneath Zagros-Makran transition zone (Iran) from teleseismic study: seismological evidence for underthrusting of the Arabian plate beneath central Iran. (Submitted).

بازگشت به ابتدای صفحه