lab_ServoActuators

جک‌ها

lab_ServoActuators

جک های هیدرولیکی
اکچوایتورهای خود تنظیم (Servo actuators)

از اکچویتورها برای‌ انجام‌ آزمایشهای‌ دینامیکی‌ استفاده‌ می‌شود. در آزمایشگاه‌ مجموعاً شش اکچوایتور موجود است که عبارتند از: چهار اکچوایتور در ظرفیتهای ۱۰۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ کیلونیوتن و دو اکچوایتور در ظرفیت ۲۵۰ کیلونیوتن . حداکثر طول‌ حرکت‌ رفت‌ و برگشتی‌ در هر چهار نوع ‌ ۳۰۰میلی‌متر و حداکثر فرکانس‌ اعمال‌ نیرو ۱۰ هرتز است. روی‌ هر اکچویتور یک‌ سنسور موقعیت (PositionSensor) ، یک‌ نیروسنج (‌Load Cell) و یک‌ سرو ولو (Servo valve) نصب‌ شده‌ است. هر اکچویتور توسط‌ یک‌ کنترل‌کننده PID ، به‌ نام‌ کنترل‌کننده ‌ K7500کنترل‌ می‌شود. هر کنترل‌کننده‌ قادر است‌ شکل‌ موجهای‌ سینوسی، مربعی‌ و ذوزنقه‌ای‌ را در دو حالت‌ کنترل‌ جابجایی‌ و کنترل‌ نیرو به‌ اکچویتور اعمال‌ کند. با اتصال‌ کنترل‌ کننده‌های ‌ K7500به‌ کامپیوتر و با کمک‌ نرم‌افزار Qantim علاوه‌ بر شکل‌ موجهای‌ ساده‌ مذکور، امکان‌ اعمال شکل‌ موجهای‌ تصادفی‌ و زلزله‌ نیز ایجاد می‌شود.

lab_ActuatorServovale lab_k7500
Actuator Servovale کنترل کننده k7500

lab_EnerpacHydraulic

جک‌های هیدرولیکی استاتیکی Enerpac Hydraulic

جکهای هیدرولیکی پرتابل در ظرفیتهای مختلف به همراه پمپ دستی مربوطه دو مرحله ای با حداکثر فشار ۷۰۰ بار و جابجایی پیستون ۳۸/۱ میلیمتر قدرت مانور دارند.