lab_ServoActuators

جک‌ها

lab_ServoActuators

جک های هیدرولیکی
اکچوایتورهای خود تنظیم (Servo actuators)

از اكچویتورها برای‌ انجام‌ آزمایشهای‌ دینامیكی‌ استفاده‌ می‌شود. در آزمایشگاه‌ مجموعاً شش اکچوایتور موجود است که عبارتند از: چهار اکچوایتور در ظرفیتهای ۱۰۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ کیلونیوتن و دو اکچوایتور در ظرفیت ۲۵۰ کیلونیوتن . حداكثر طول‌ حركت‌ رفت‌ و برگشتی‌ در هر چهار نوع ‌ ۳۰۰میلی‌متر و حداكثر فركانس‌ اعمال‌ نیرو ۱۰ هرتز است. روی‌ هر اكچویتور یك‌ سنسور موقعیت (PositionSensor) ، یك‌ نیروسنج (‌Load Cell) و یك‌ سرو ولو (Servo valve) نصب‌ شده‌ است. هر اكچویتور توسط‌ یك‌ كنترل‌كننده PID ، به‌ نام‌ كنترل‌كننده ‌ K7500كنترل‌ می‌شود. هر كنترل‌كننده‌ قادر است‌ شكل‌ موجهای‌ سینوسی، مربعی‌ و ذوزنقه‌ای‌ را در دو حالت‌ كنترل‌ جابجایی‌ و كنترل‌ نیرو به‌ اكچویتور اعمال‌ كند. با اتصال‌ كنترل‌ كننده‌های ‌ K7500به‌ كامپیوتر و با كمك‌ نرم‌افزار Qantim علاوه‌ بر شكل‌ موجهای‌ ساده‌ مذكور، امكان‌ اعمال شكل‌ موجهای‌ تصادفی‌ و زلزله‌ نیز ایجاد می‌شود.

lab_ActuatorServovale lab_k7500
Actuator Servovale کنترل کننده k7500

lab_EnerpacHydraulic

جک‌های هيدروليکی استاتيکی Enerpac Hydraulic

جکهای هیدرولیکی پرتابل در ظرفیتهای مختلف به همراه پمپ دستی مربوطه دو مرحله ای با حداکثر فشار ۷۰۰ بار و جابجایی پیستون ۳۸/۱ میلیمتر قدرت مانور دارند.