lab_StrainGauge

کرنش سنج

lab_StrainGauge

کرنش سنجها

lab_ARF

مدلهای شتابTML Acceleration Transducers)TML)

این‌ شتاب‌سنجها ساخت‌ شركت‌ ژاپنی ‌TML بوده‌ و جزو مبدلهای‌ از نوع‌ كرنش‌سنج‌ (Strain gauge type transducers) هستند. به‌ این‌ معنی‌ كه‌ داخل‌ هر شتاب‌سنج‌ كرنش‌ سنجی‌ وجود دارد كه‌ شتابهای‌ اعمالی‌ بر شتاب‌سنج‌ سبب‌ تغییر مقاومت‌ الكتریكی‌ آن‌ شده‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ شتاب‌ به‌ یك‌ كمیت‌ الكتریكی‌ و قابل‌ اندازه‌گیری‌ تبدیل‌ می‌شود.
در آزمایشگاه‌ سازه‌ دو نوع‌ از این‌ شتاب‌سنجها موجود است: نوع ‌AR-1F و نوع ‌AR-2TF . شتاب‌سنج‌های‌ نوع ‌AR-1F قادرند حداكثر شتاب ْْ G1 را تنها در یك‌ راستا اندازه‌گیری‌ كنند و با نوع‌ AR-2TF نیز می‌توان‌ حداكثر شتاب G2 را در سه‌ راستای‌ عمود بر هم‌ اندازه‌گیری‌ كرد. محدوده‌ فركانسی‌ برای‌ عملكرد خطی‌ در نوع‌ اول‌ ۰ تا ۳۰ هرتز بوده‌ و برای‌ نوع‌ دوم‌ ۰ تا ۷۰ هرتز است. خروجی‌ هر دو نوع‌ شتاب‌ سنج‌ را می‌توان‌ توسط‌ یكی‌ از دستگاههای ‌DMCPLUS و UPM100 خوانده‌ و ثبت‌ كرد.

lab_TMLDisplacement

مبدلهای جابجایی TML Displacement Transducers)TML )

این‌ جابجایی‌ سنجها ساخت‌ شركت‌ ژاپنی‌TML بوده‌ و جزو مبدلهای‌ از نوع‌ كرنش‌سنجند .(Strain gauge type transducers) در آزمایشگاه‌ سازه ‌ ۶ نوع‌ مختلف‌ از این‌ مبدلها به‌ نامهای‌ SDP002D, SDP001-C, CDP05, CD52, CDP01, CDP5 وجود دارد كه‌ با هر كدام‌ به‌ ترتیب‌ می‌توان‌ حداكثر جابجایی‌ ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیمتر را اندازه‌گیری‌ كرد. خروجی‌ این‌ مبدلها توسط‌ دستگاههای‌ DMCplus و UPM100 قابل‌ ثبت‌ است.

lab_LoadCell

مدلهای نیرویTML Load Cells)TML)

این‌Load Cell ها ساخت‌ شركت‌ ژاپنی‌TML بوده‌ و جزو مبدلهای‌ از نوع‌ كرنش‌ سنجند (Strain Gauge Type Transducers). نیروی‌ اعمال‌ شده‌ به‌ این‌ مبدلها، كرنش‌سنجهای‌ چسبیده‌ شده‌ به‌ چهار طرف‌ استوانه‌ فلزی‌ داخل‌ مبدل‌ را تحریك‌ كرده‌ و سبب‌ تغییر مقاومت‌ الكتریكی‌ آنها می‌شود. Load cellهای‌ آزمایشگاه‌ سازه‌ به‌ دو نوع‌ فشاری‌(Compression) و كششی‌(Tension) تقسیم‌ می‌شوند. انواع‌ فشاری‌ در ظرفیتهای‌ ۵، ۳۰ و ۱۰۰ تن‌ نیرو و نوع‌ كششی‌ در ظرفیت‌ ۵ تن‌ نیرو موجود است. خروجی‌ تمام‌ انواع‌ این‌ قطعات، توسط‌ دستگاه ‌DMCplus و یا UPM100 قابل‌ ثبت‌ است.

lab_AccelerometetShaker

شتاب سنج و لرزاننده Accelerometers & Shakers

این نوع شتاب سنجها از نوع پیزو الکتریکی می‌باشد که پاسخ فرکانسی وسیعی از چند هرتز تا چند کیلوهرتز دارند بنابراین در گستره وسیعی از کاربردها، از اشکال زدایی سیستمهای مکانیکی گرفته تا شناسایی پارامترهای مودال سازه‌ها قابل استفاده هستند. این سیستم مجهز به چکش ضربه نیرو سنج پیزو الکتریک می‌باشد که برای اندازه‌گیری تحریک ضربه‌ای سازه جهت شناسایی پارامترهای مودال استفاده می‌شود.