lab_StrainGauge

کرنش سنج

lab_StrainGauge

کرنش سنجها

lab_ARF

مدلهای شتابTML Acceleration Transducers)TML)

این‌ شتاب‌سنجها ساخت‌ شرکت‌ ژاپنی ‌TML بوده‌ و جزو مبدلهای‌ از نوع‌ کرنش‌سنج‌ (Strain gauge type transducers) هستند. به‌ این‌ معنی‌ که‌ داخل‌ هر شتاب‌سنج‌ کرنش‌ سنجی‌ وجود دارد که‌ شتابهای‌ اعمالی‌ بر شتاب‌سنج‌ سبب‌ تغییر مقاومت‌ الکتریکی‌ آن‌ شده‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ شتاب‌ به‌ یک‌ کمیت‌ الکتریکی‌ و قابل‌ اندازه‌گیری‌ تبدیل‌ می‌شود.
در آزمایشگاه‌ سازه‌ دو نوع‌ از این‌ شتاب‌سنجها موجود است: نوع ‌AR-1F و نوع ‌AR-2TF . شتاب‌سنج‌های‌ نوع ‌AR-1F قادرند حداکثر شتاب ْْ G1 را تنها در یک‌ راستا اندازه‌گیری‌ کنند و با نوع‌ AR-2TF نیز می‌توان‌ حداکثر شتاب G2 را در سه‌ راستای‌ عمود بر هم‌ اندازه‌گیری‌ کرد. محدوده‌ فرکانسی‌ برای‌ عملکرد خطی‌ در نوع‌ اول‌ ۰ تا ۳۰ هرتز بوده‌ و برای‌ نوع‌ دوم‌ ۰ تا ۷۰ هرتز است. خروجی‌ هر دو نوع‌ شتاب‌ سنج‌ را می‌توان‌ توسط‌ یکی‌ از دستگاههای ‌DMCPLUS و UPM100 خوانده‌ و ثبت‌ کرد.

lab_TMLDisplacement

مبدلهای جابجایی TML Displacement Transducers)TML )

این‌ جابجایی‌ سنجها ساخت‌ شرکت‌ ژاپنی‌TML بوده‌ و جزو مبدلهای‌ از نوع‌ کرنش‌سنجند .(Strain gauge type transducers) در آزمایشگاه‌ سازه ‌ ۶ نوع‌ مختلف‌ از این‌ مبدلها به‌ نامهای‌ SDP002D, SDP001-C, CDP05, CD52, CDP01, CDP5 وجود دارد که‌ با هر کدام‌ به‌ ترتیب‌ می‌توان‌ حداکثر جابجایی‌ ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیمتر را اندازه‌گیری‌ کرد. خروجی‌ این‌ مبدلها توسط‌ دستگاههای‌ DMCplus و UPM100 قابل‌ ثبت‌ است.

lab_LoadCell

مدلهای نیرویTML Load Cells)TML)

این‌Load Cell ها ساخت‌ شرکت‌ ژاپنی‌TML بوده‌ و جزو مبدلهای‌ از نوع‌ کرنش‌ سنجند (Strain Gauge Type Transducers). نیروی‌ اعمال‌ شده‌ به‌ این‌ مبدلها، کرنش‌سنجهای‌ چسبیده‌ شده‌ به‌ چهار طرف‌ استوانه‌ فلزی‌ داخل‌ مبدل‌ را تحریک‌ کرده‌ و سبب‌ تغییر مقاومت‌ الکتریکی‌ آنها می‌شود. Load cellهای‌ آزمایشگاه‌ سازه‌ به‌ دو نوع‌ فشاری‌(Compression) و کششی‌(Tension) تقسیم‌ می‌شوند. انواع‌ فشاری‌ در ظرفیتهای‌ ۵، ۳۰ و ۱۰۰ تن‌ نیرو و نوع‌ کششی‌ در ظرفیت‌ ۵ تن‌ نیرو موجود است. خروجی‌ تمام‌ انواع‌ این‌ قطعات، توسط‌ دستگاه ‌DMCplus و یا UPM100 قابل‌ ثبت‌ است.

lab_AccelerometetShaker

شتاب سنج و لرزاننده Accelerometers & Shakers

این نوع شتاب سنجها از نوع پیزو الکتریکی می‌باشد که پاسخ فرکانسی وسیعی از چند هرتز تا چند کیلوهرتز دارند بنابراین در گستره وسیعی از کاربردها، از اشکال زدایی سیستمهای مکانیکی گرفته تا شناسایی پارامترهای مودال سازه‌ها قابل استفاده هستند. این سیستم مجهز به چکش ضربه نیرو سنج پیزو الکتریک می‌باشد که برای اندازه‌گیری تحریک ضربه‌ای سازه جهت شناسایی پارامترهای مودال استفاده می‌شود.