lab_WeldTestingEquipment

تجهیزات آزمایش جوش

lab_WeldTestingEquipment

تجهیزات آزمایش عینی جوشWeld Testing Equipment

این تجهیزات جزو تستهای غیرمخرب بوده و از سه نوع اسپری مخصوص به نامهای Penrtrant، /Revelateur Developer، Special cleaner است که این سه نوع اسپری را باید به ترتیب و طی فاصله زمانی مشخص شده استفاده شود. به وسیله این تجهیزات می‌توان عیوب سطحی جوش را مشخص کرد.

lab_UltrasonicTesting

دستگاه آزمایش مافوق صوت Ultrasonic Testing

این دستگاه قابل حمل و نقل و قابل استفاده در سایت نیز می‌باشد. دستگاه دارای چند پروب در زاویه‌های ۴۵، ۶۰ و ۷۰ می‌باشد و دارای یک قطعه مخصوص جهت کالیبراسیون خود می‌باشد. این دستگاه جزو دستگاههای انجام دهنده آزمایشهای غیرمخرب می‌باشد. با حرکت دادن پروبهای مخصوص که هر پروب با زاویه مشخص مخصوص یک نوع جوش می‌باشد برروی سطح جوشکاری شده می‌توان عیوب جوش را مشخص کرد.

lab_MagneticParticleTesting

تجهیزات آزمایش ذرات مغناطیسی جوش Magnetic particle Testing