اطلاعات دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری

 

سال پذیرفته شدگان
مقطع کارشناسی ارشد
فارغ التحصیلان
مقطع کارشناسی ارشد
پذیرفته شدگان
مقطع دکتری
فارغ التحصیلان
مقطع دکتری
۱۳۷۳ ۹
۱۳۷۴ ۹
۱۳۷۵ ۸ ۵
۱۳۷۶ ۶ ۸
۱۳۷۷ ۱۱ ۹
۱۳۷۸ ۱۲ ۹ ۸
۱۳۷۹ ۱۶ ۵
۱۳۸۰ ۱۴ ۱۰ ۱۱
۱۳۸۱ ۱۵ ۱۰ ۷ ۲
۱۳۸۲ ۱۶ ۱۲ ۱۱ ۲
۱۳۸۳ ۱۶ ۱۳ ۱۵ ۱
۱۳۸۴ ۱۶ ۱۰ ۱۰
۱۳۸۵ ۱۵ ۲۰ ۱۷ ۱۱
۱۳۸۶ ۲۱ ۲۳ ۱۳ ۶
۱۳۸۷ ۲۳ ۱۱ ۹ ۱۲
۱۳۸۸ ۲۰ ۱۶ ۱۰ ۳
جمع ۲۲۷ ۱۵۶ ۱۱۶ ۳۷

 

تعدادی از دانشجویان اخراج یا از ادامه تحصیل منصرف شده اند. تعدادی از دانشجویان مهندسی زلزله در سطح کارشناسی ارشد و دکتری بورسیه دستگاه‌های اجرایی می باشند که پایان نامه‌های آنها در راستای نیازهای آنها هدایت می شود.