توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در مدارس و مراکز آموزشی

اگر در هنگام وقوع زلزله در مدرسه و یا مرکز آموزش هستید، با حفظ خونسردی و به کارگیری توصیه‌های ایمنی بهترین و مناسبترین عکس العمل را در اسرع وقت انجام بدهید.

 • قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید، ترس و وحشت، سرعت عمل و صحت رفتار شما را کاهش می دهد.پس با اعتماد به نفس به سرعت نکات ایمنی را انجام دهید. دیگران را نیز دعوت به آرامش و انجام ان نکات کنید؛
 • به محض احساس وقوع زلزله، در صورت امکان، اگر ساختمانی یک طبقه است و تزدیک در خروجی هستید، سریعاً از آن خارج شوید و به فضای باز بروید؛
 • اگر هنگام وقوع زلزله در ساختمان چند طبقه هستید سعی نکنید با استفاده از پله و آسانسور خود را به خارج از آن برسانید؛
 • در کلاس مدرسه از آنجایی که همه افراد نمی توانند در یک زمان و باهم از درهای خروجی بیرون روند. حتی هجوم به طرف درها می توانند خود عامل آسیب رساندن افراد به یکدیگر باشد؛
 • محل امنی در داخل ساختمان انتخاب کرده و تا پایان لرزه‌ها در آنجا پناه بگیرید و بنابراین برای انتخاب نقاط امن از دستورالعملهای زیر پیروی کنید:
 1. از کنار وسایلی که امکان سقوط و یا پرتاب دارند دور شوید؛
 2. زیر میز محل مناسبی برای پناهگیری است. در کلاس مدرسه زیر میز تحریر خود پناه ببرید و با دست پایه‌های میز را محکم بگیرید و از افتادن آن جلوگیری کنید و چنانچه حرکت کرد با آن حرکت کنید؛
 3. میان چهارچوب محکم در، جای مناسبی برای پناه گرفتن است. چهارچوب در را با یک دست محکم گرفته و با دست دیگر مراقب بسته شدن در باشید. اگر به میز یا چهارچوب در دسترسی ندارید و در جایی مانند راهرو هستید از اجسام قابل سقوط دور شوید.به کنار دیورای بروید و به آن بچسبید و یا رو به دیوار نشسته، سر را به طرف زانوها خم نموده و آن را با بازوها بپوشانید کف دستها را در پشت سر به هم قلاب کنید؛
 4. اگر در کتابخانه آزمایشگاه و کارگاه هستید، در صورت عدم امکان خروج به علت ازدحام جلوی در از قفسه‌ها دور شوید و سرپناهی بیابید؛
 5. چنانچه هنگام وقوع زلزله در پله‌ها بودید به طرف بالا یا پایین ندوید، بنشینید و با دستها از سر و گردن خود محافظت کنید؛
 6. اگر در حیاط مدرسه هستید از ساختمان، دیوار، تیرکهای زمین بازی و سبد بسکتبال فاصله بگیرید.