توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله برای چند مکان عمومی

در این قسمت به شما می آموزیم چنانچه در اماکن عمومی باشید، چگونه خود را در برابر خطرات ناشی از زلزله ایمن سازید.

در محیط باز:

 • اگر در پیاده روی نزدیک ساختمان هستید در زیر چهارچوب درها، درهای مغازه‌ها و یا ساختمانها پناه بگیرید و خود را از اشیایی مانند آجر، سنگ نما، شیشه و تزیینات ساختمان که امکان ریخته شدن دارند محفوظ نگه دارید
 • در فضای باز، دور از بالکن‌های ساختمانها، درختان، دیوارهای شکسته و وسایل در حال سقوط و ویترین شیشه‌ای مغازه‌ها پناه بگیرید
 • در خیابانها از ساختمانهای بلند، پلهای روگذر، سیم های فشار قوی و تیرهای چراغ برق دوری کنید
 • در خیابانها و کوچه‌های باریک نزدیک دیوار خارجی یک ساختمان ترجیحاً یک طبقه بنشینید و دستها را روی سر و گردن خود قرار دهید.

درون اتومبیل:

 • در هنگام وقوع زلزله اگر در حال رانندگی هستید، اتومبیل خود را متوقف کنید
 • مواظب باشید محل امن شما به دور از درختان، زیرپلهای عابر و سواره رو، تیرهای چراغ برق و سیم های برق قوی و ساختمانهای بلند باشد
 • درون اتومبیل بمانید و به صورت نشسته سرتان را به طرف پایین خم کرده و با دستها از سرتان محافظت کنید
 • رادیو اتومبیل را برای گرفتن اطلاعات باز نگه دارید و تا اتمام زلزله در اتومبیل باقی بمانید.

در فروشگاه:

 • از هجوم به درهای خروجی دوری کنید
 • به دور از اجناس قابل سقوط در جای امنی نشسته و با دستها از سرتان محافظت کنید
 • زیر سر در فروشگاهها و یا نزدیک ویترین شیشه‌های مغازه‌ها پناه نگیرید.

در سینما:

 • در هنگام زلزله در اماکن عمومی مانند سالن سینما، تأتر و ورزش، هجوم جمعیت به طرف درهای خروجی می تواند خطر آفرین باشد. بنابراین محل امنی برای پناهگیری بیابید
 • در صورت عدم امکان در صندلی خود بمانید. سر خود را به داخل زانوها برده و با دستها از آن محافظت کنید.