این مهم نیست که شما بعد از وقوع زلزله در کجا باشید، بلکه مهم این است که با دانستن توصیه‌های ایمنی و آگاهی ضروری، تضمینی برای حفظ ایمنی خود و اطرافیانتان در برابر آسیب های احتمالی بعد از وقوع زلزله باشید.