بر اساس نظریه متخصصان:
کسب آمادگی به عنوانی یکی از بهترین روشهای پیشگیری در کاهش خطرهای ناشی از این پدیده محسوب می شود. در مرحله آمادگی است که روشهای ایمنی و چگونگی کاربرد آنها آموخته می شود. بنابراین ضروری است که آموزشهایی برای آشنایی با پدیده زلزله و نحوه مقابله با خطرات ناشی از آن به عموم مردم ارائه شود.