این هیات به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صلاحیت علمی متقاضیان ( اعم از تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی دولت و اعضای هیات علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به قطعی)، ارتقاء به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و همچنین رسیدگی به احتساب سابقه خدمت، بورس و فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی تشکیل می‌گردد.
هیات ممیزه متشکل از ۹ عضو شامل رییس پژوهشگاه، معاونت پژوهشی و ۷ نفر دیگر که لااقل بیش از نصف تعداد آنها در مرتبه استادی هستند، می‌باشند.