شورای پژوهشگاه به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصویب برنامه‌های کلان برای تحقق بخشیدن به اهداف اساسنامه و سیاست‌های مصوب هیات امنا تشکیل می‌شود.

شورای پژوهشگاه شامل رئیس پژوهشگاه، معاونین و حداکثر ۴ نفر عضو هیأت علمی تشکیل می‌شود.
وظایف شورای پژوهشگاه به شرح زیر است:

  • برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان پژوهشگاه؛
  • پیشنهاد و تدوین خط مشی اجرائی پژوهشگاه؛
  • تدوین و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های کلان پژوهشی ؛ فناوری و آموزشی پژوهشگاه؛
  • تدوین برنامه‌های توسعه پژوهشگاه و ارائه به هیات امنا؛
  • پیشنهاد اعطای درجات و عناوین افتخاری به شخصیت‌های ایرانی و خارجی؛
  • بررسی و تصویب دوره‌های پژوهشی، آموزشی، سمینارها، کنفرانس‌ها و …؛
  • تنظیم و تصویب آئین‌نامه داخلی شورا.