jeld

پژوهشنامه بهار۱۳۸۷

طبقه‌بندی انواع ساختمانها و برآورد تابع خسارت برای ساختمانهای غیر مهندسی‌ساز در شهر بم
محمدرضا قایمقامیان، خسرو خان‌زاده

در این تحقیق، برداشتهای میدانی از خسارات وارد آمده بر ساختمانهای مختلف در زمین‌لرزه ۱۳۸۲ بم، بررسی، پردازش و در بانک اطلاعاتی گردآوری گردیده است. بر اساس این داده‌ها ساختمانهای موجود در شهر بم به شش گروه ساختمانی خشتی- گلی، مصالح بنایی، بنایی نیمه اسکلت فلزی، ساختمانهای بنایی با کلاف بتنی مسلح، ساختمانهای اسکلت فلزی و ساختمانهای بتنی مسلح طبقه‌بندی گردیده است. میزان خسارت انواع ساختمانها بر اساس دستورالعمل EMS-98 به پنج درجه خرابی ناچیز، متوسط، زیاد، خیلی زیاد و تخریب کامل تقسیم‌بندی شده است. سپس شدت زمین‌لرزه در نقاط مختلف شهر بم با توجه به درجه آسیب‌پذیری هر نوع سازه بر حسب مقیاس MSK تعیین شده است. از آنجایی که بیش از ۶۵ درصد ساختمانهای خسارت‌دیده در بم از نوع ساختمانهای غیر مهندسی‌ساز (خشتی- گلی، مصالح بنایی و بنایی نیمه اسکلت فلزی) بوده و با توجه به پراکندگی یکنواخت این نوع ساختمانها در سطح شهر بم، در برآورد شدت زمین‌لرزه، درصد خسارات وارد به این گونه ساختمانها مدّ نظر قرار گرفته است. در انتها، با بررسی رابطه بین شدت و میزان خسارت، تابع خسارت برای ساختمانهای غیر مهندسی‌ساز بم ارائه شده است.

متن کامل