ashna1

پیشگفتار

تحول کره زمین توسط پدیده‌های مختلف طی میلیونها سال آن را به مکانی مناسب برای زندگی جانداران تبدیل نموده است و استمرار این پدیده‌ها می تواند حافظ ادامه زندگی بر روی آن باشد. این تغییر و تحول در عین سازندگی برای بشر و سایر جانداران خطرهایی در پی دارد. وقوع طوفان و سیل از جمله پدیده‌های طبیعی هستند که می توانند در صورت عدم آمادگی کافی انسان، آسیبهای جانی و مالی سنگینی به دنبال داشته باشند. طی قرنها بشر آموخته است تا با توجه به شرایط آب و هوای محلی چگونه خانه و کاشانه خود را در مقابل آسیب ناشی از این پدیده‌ها مصون سازد. زمین‌لرزه نیز از جمله پدیده‌های طبیعی است که باید افرادی که در مناطق زلزله خیز زندگی می کنند در مقابل خطر آن خود را مصون نمایند. در کشور ما متاسفانه به علت عدم شناخت کافی افراد از این پدیده طبیعی، هر از چندی وقوع آن زیانهای جانی و مالی سنگینی به دنبال دارد. بخش زلزله شناسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به منظور برداشتن گامی هر چند کوچک در راه آشنا نمودن افراد جامعه با چگونگی رویداد زمین‌لرزه‌ها، نشریه حاضر را تهیه نموده است تا تصویر ساده شده ای از این پدیده طبیعی را ارائه نماید. امید است که این گام، گامهای موثر بعدی برای کاهش خطر زمین‌لرزه را به دنبال داشته باشد.