ashna1

منظومه شمسی

یکی از باورها این است که خورشید، مانند سایر ستاره‌ها، حدود ۶/۴ میلیارد سال پیش از ابری که بیشتر از هیدروژن تشکیل شده بود و مقدار کمی از مواد دیگر را هم در بر می گرفت به وجود آمد. گازهای داغ و متراکم در مرکز این ابر، خورشید را به وجود آوردند و بخشهای بیرونی آن، که دمای پایین تر و تراکم کمتری داشت، در تشکیل سیاره‌ها نقش داشتند(شکل۱). به این ترتیب منظومه شمسی ما که شامل یک ستاره(خورشید)، نه سیاره و قمرهای آنها(جدول۱) و چندین هزار سیارک و شهاب سنگ است بوجود آمد(شکل ۲). این مجموعه خود در کهکشان راه شیری که به گونه ابری در آسمان شب دیده می شود قرار دارد.

ashna1

شکل (۱): طرحی از پیدایش منظومه شمسی(الف) به صورت ابری از گازها،(ب) تراکم تدریجی در مرکز، (ج و د) تشکیل سیاره‌ها در خارج با تراکم کمتر.

ashna2

شکل (۲): منظومه شمسی متشکل از خورشید و ۹ سیاره آن.


جدول (۱): ویژگی های سیاره‌های منظومه شمسی

وزن یک فرد ۶۷٫۵ کیلوگرمی بر سطح آن تعداد قمرها چگالی ( با فرض چگالی آب=۱) جرم (نسبت به جرم زمین) محیط در استوا (کیلومتر) طول سال ( بر حسب واحد زمینی) طول روز ( بر حسب واحد زمینی) فاصله متوسط از خورشید (هزار کیلومتر) سیاره
۲۰ ۵٫۵ ۰٫۰۵ ۴۸۴۰ ۸۸ روز ۵۹ روز ۵۸۰۰۰ عطارد
۵۴ ۵٫۲۵ ۰٫۸۲ ۱۲۰۴۲ ۲۲۴٫۷ روز ۲۴۳ روز ۱۰۸۰۰۰ زهره
۶۷٫۵ ۱ ۵٫۲۵ ۱ ۱۲۶۸۲ ۳۶۵٫۳ روز ۲۳٫۹ ساعت ۱۴۹۵۹۸ زمین
۲۰ ۲ ۳٫۹۶ ۰٫۱۱ ۶۷۲۰ ۶۸۷ روز ۳۷۴۳۱ ۲۲۹۰۰۰ مریخ
۱۷۵٫۵ ۱۲ ۱٫۳۳ ۳۱۷٫۹ ۱۴۱۹۲۰ ۱۱٫۹ سال ۹٫۸ ساعت ۷۸۰۰۰ مشتری
۷۴ ۱۰ ۰٫۶۸ ۹۵٫۲ ۱۲۰۰۰۰ ۲۹٫۵ سال ۱۰٫۲-۱۰٫۶
ساعت
۱۴۳۱۰۰۰ کیوان
۶۱ ۵ ۱٫۶ ۱۴٫۵ ۴۷۳۶۰ ۸۴ سال ۱۰٫۸ ساعت ۲۸۸۰۰۰۰ اورانوس
۱۰۱ ۲ ۲٫۳ ۱۷٫۴ ۴۴۱۶۰ ۱۶۴٫۸ سال ۱۵٫۷ ساعت ۴۵۱۰۰۰۰ نپتون
? ? ۵۷۶۰ ۲۴۹٫۹ سال ۶٫۴ روز ۵۹۵۰۰۰۰ پلوتون