نقشه تحلیل خطر لرزه‌ای ایران

توضیحات

این نقشه‌ها برای نشان دادن خطر زمین‌لرزه در ایران به گونه پربندی (خط میزان) همشتاب و پهنه‌بندی خطر لرزه‌ای با به کارگیری روشهای احتمالاتی متداول تهیه شده است. تخمینهای احتمالاتی این نقشه‌ها شامل بیشینه شتاب زمین برای دوره‌های بازگشت ۷۵ و ۴۷۵ ساله می‌باشد. برای رسم منحنی‌های خطر لرزه‌ای، نقشه به بازه‌های ۲۵/۰ درجه طولی و عرضی تقسیم گردیده است و مقادیر بیشینه شتاب زمین اعمال شده در هر نقطه شبکه محاسبه شده است. هدف از تهیه این نقشه‌ها ارائه الگویی برای برآورد خطر لرزه‌ای سازه‌های مهندسی است. افزون بر این نقشه‌ها ممکن است برای هدفهای دیگری، مانند تهیه نقشه خطرپذیری لرزه‌ای، تخمین بیمه زمین‌لرزه‌ای و ارزیابی مقدماتی خطر زمین‌لرزه در ساختگاهها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، اولین عدد پربندی می‌تواند در تخمین زمین‌لرزه مبنای طراحی به گونه‌ای عام برای سازه‌های با متوسط عمر مفید ۵۰ ساله به کار گرفته شود، در حالی که عدد داخل پرانتز بیشینه زمین‌لرزه محتمل را برای همان سازه‌ها در هر منطقه نشان می‌دهد. از آنجا که فقط چشمه‌های لرزه‌ای عمده و شناخته شده در تهیه این نقشه‌ها به کار گرفته شده است. توصیه می‌شود که برای سازه‌های مهم، بررسی‌های ویژه‌ای که مستلزم وارسی‌های تعیینی خطر و شناسایی چشمه‌های لرزه‌ای محلی در نقشه‌های بزرگ مقیاس است انجام پذیرد.
پارامترهای اصلی برای برآورد احتمالاتی خطر لرزه‌ای که در تهیه این نقشه‌ها به کار گرفته شده است به صورت زیر خلاصه می‌شود.

  • داده‌های مهلرزه‌ای، تاریخی و داده‌های دستگاهی
  • منطقه‌بندی چشمه لرزه‌ای
  • اطلاعات لرزه‌خیزی هر چشمه که شامل روابط وقوع مکرر و بیشینه بزرگی‌ها است.
  • رابطه‌های تضعیف جنبش نیرومند زمین
  • پیشگویی احتمالاتی وقوع مکرر که شامل وقوع همگن پواسونی لرزه‌ای و مدل خطر لرزه‌ای (چشمه‌های خطی و ناحیه‌ای) است.

خطر لرزه‌ای

اطلاعات نقشه