گزارش نصب شبکه موقت لرزه نگاری در منطقه زلزله زده آوج توسط پژوهشکده زلزله شناسی

مقدمه: زمینلرزه ای با بزرگی (۶/۵= Mw) صبحگاه اول تیر ماه ۱۳۸۱ منطقه آوج از توابع شهرستان بوئین زهرا را به لرزه درآورد. این زمینلرزه و پسلرزه‌های آن ۷ روستای (چنگوره، آبدره، حسن آباد، نقاش، نیارج، خنداب و کرتل) منطقه را به طور صددرصد تخریب نمود و به بیش از ۸۰ روستای دیگر به میزان ۵۰% تا ۹۰% آسیب وارد آورد. در اثر این زمینلرزه شهر آوج که متأسفانه برروی آبرفتهای جوان کواترنر با گسله‌های توانمند بنا شده بود بیش از ۵۰% تخریب شد (عکس). کم عمق بودن کانون زلزله و قدرت بالای آن باعث شد تا منطقه وسیعی از استانهای قزوین، زنجان و همدان در اثر این زمینلرزه متحمل آسیبهای فراوانی گردد.
پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در راستای شناسایی توانمندی گسلهای فعال منطقه، نحوه توزیع و روند مهاجرت پسلرزه‌ها، مکانیسم گسل فعال مسبب زمینلرزه اصلی و سایر فرایندهای زلزله شناختی، اقدام به نصب یک شبکه لرزه نگاری موقت به مدت سه هفته با توانمندی ۲۰ ایستگاه تک مولفه ای (TAD) و ۶ ایستگاه سه مولفه ای (Reftek) به منظور ثبت پسلرزه‌ها از دوم تیر ماه ۱۳۸۱ نمود (نقشه ۱). شبکه لرزه نگاری موقت نصب شده در منطقه زلزله زده آموج در طی سه هفته بیش از ۵ هزار پسلرزه با بزرگی هایی در محدوده ۰/۵ تا ۴/۸ در مقیاس محلی ریشتر را ثبت نموده است. مطالعات تخصصی برروی پسلرزه‌های ثبت شده در حال انجام است.
طراحی و نصب شبکه موقت لرزه نگاری: در تاریخ دوم تیر ماه ۱۳۸۱ یک اکیپ عملیاتی با تجهیزات کامل لرزه نگاری به منطقه زلزله زده آوج اعزام گردید. اکیپ عملیاتی متشکل از کارشناسان ارشد زلزله شناسی دستگاهی و ژئوتکنیک لرزه ای پس از بازدیدهای اولیه از منطقه و بررسی میزان خرابی ها در اثر زمینلرزه اصلی اقدام به طراحی یک شبکه موقت لرزه نگاری برای ثبت پسلرزه‌ها نمودند. پس از طراحی شبکه، عملیات نصب ایستگاهها شروع گردید که این عملیات سه روز طول کشید. پس از تخلیه اطلاعات پسلرزه‌های ثبت شده در ایستگاههای لرزه نگاری و بررسی های اولیه از فراوانی وقوع پسلرزه‌ها در هر ایستگاه، اقدام به تصحیح و تکمیل آرایش ایستگاهها در شبکه موقت لرزه نگاری گردید (جدول ۱ و نقشه ۱). محل ایستگاههای لرزه نگاری حتی الامکان برروی سنگ بستر (Bed Rock) انتخاب شده است هر چند به خاطر تأمین امنیت تجهیزات لرزه نگاری محل ایستگاهها نزدیک به روستاهای منطقه در نظر گرفته شده است.
بررسی موقعیت ایستگاههای لرزه نگاری: شبکه لرزه نگاری موقت منطقه آوج متشکل از ۲۶ ایستگاه لرزه نگاری می باشد. مختصات ‌جغرافیایی ایستگاهها، کد ایستگاه و نام نزدیکترین روستا یا شهر به ایستگاه در جدول (۱) خلاصه شده است. به منظور آشنایی با موقعیت ایستگاه خلاصه ای از مشاهدات ژئومرفولوژی، زمین شناختی و زمینلرزه شناختی هر ایستگاه ارائه شده است. (توضیحات بیشتر) به عنوان نمونه نمونه لرزه نگاشتهای یکی از پس لرزه‌های ثبت شده در هفت ایستگاه لرزه نگاری موقت پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه در شکل۱ نشان داده شده است. این پسلرزه‌ها با بزرگی (ML=4.8) در مقیاس محلی ریشتر در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱۸ در ساعت ۱۷:۵۸:۵۶ به وقت محلی در نقطه ای به مختصات ۳۵/۴۵۱۰ عرض شمالی و ۴۸/۵۶۴۴ طول شرقی و در عمق حدود ۱۴ کیلومتری از سطح زمین در منطقه زلزله زده بوقوع پیوسته است (نقشه ۲).

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از جناب آقای دکتر مختاری ریاست محترم پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه به منظور فراهم نمودن زمینه استفاده از تجهیزات لرزه نگاری و راهنمایی های ارزنده در طراحی و هدایت امور شبکه موقت لرزه نگاری تقدیر و تشکر می شود. از آقای دکتر تاتار به لحاظ راهنمایی های نرم افزاری بازدید از منطقه و هماهنگی در اعزام اکیپ عملیاتی و از مشاوره آقای مهندس حق شناس در نصب و تعیین محل برخی ایستگاهها تشکر می شود. از آقایان مهندس فاتحی و قاسمی به خاطر همکاری صمیمانه در برداشت داده‌ها و تخلیه اطلاعات تجهیزات شبکه لرزه نگاری طی مدت دو هفته تقدیر و تشکر می گردد. آقایان مسعودی و ذوالفقاری که با حوصله و پشتکار قابل تحسین مدت سه هفته به طور پیوسته مسئولیت رانندگی اکیپهای عملیاتی را بعهده داشتند تشکر می شود. از آقایان مهندس حیدری، فرهبد و آساتوریانس به لحاظ کمک در تهیه برخی از نقشه‌ها و شکلهای گزارش تشکر می شود. از سرکار خانمها اله‌یارخانی و حسن‌زاده که امور طراحی، تنظیم و صفحه‌آریی گزارش را به عهده داشتند و از سرکار خانمها پناهان و صفایی که تایپ گزارش را متقبل شده اند، صمیمانه تشکر می شود.

با احترام و تشکر مجدد
جوان

Station Code Latitude. N Longitude. E Elevation Comments
‌ ‌ABGR‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۷۶۰۴‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۲۸۲۷‌ ‌ ‌ ‌۱۶۴۵‌ ‌ ‌ ‌Abgarm‌ ‌
‌ TABL ‌ ‌۳۵٫۸۱۷۲‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۰۸۴۳‌ ‌ ‌ ‌۱۶۳۱‌ ‌ ‌ ‌Tableshkin‌ ‌
‌ ‌ABDR‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۷۹۰۲‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۰۱۴۷‌ ‌ ‌ ‌۱۸۴۶‌ ‌ ‌ ‌Abdarreh‌ ‌
‌ ‌BESH‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۷۱۳‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۲۱۸۸‌ ‌ ‌۱۷۵۳ ‌ ‌Beheshtian‌ ‌
‌ ‌BIAB‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۶۹۷۱‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۱۳۶۱‌ ‌ ‌ ‌۱۹۷۰‌ ‌ ‌ ‌Biab‌ ‌
‌ ‌SOLT‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۵۲۸۷‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۱۷۳۳‌ ‌ ‌۱۳۹۲ ‌ ‌Soltanbolagh‌ ‌
‌ ‌BERJ‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۶۰۳۸‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۹۳۴۷‌ ‌ ‌ ‌۲۲۵۷‌ ‌ ‌ ‌Jirbanloo‌ ‌
‌ ‌CHOP‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۶۶۲۱‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۸۳۹۶‌ ‌ ‌ ‌۲۲۰۵‌ ‌ ‌ ‌Chopoghloo‌ ‌
‌ ‌AZNA‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۷۶۰۴‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۸۶۷۹‌ ‌ ‌ ‌۲۳۱۱‌ ‌ ‌ ‌Aznab‌ ‌
‌ ‌MASH‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۷۸۷۱‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۹۲۰۱‌ ‌ ‌ ‌۱۹۷۷‌ ‌ ‌ ‌Mashhad‌ ‌
‌ ‌BIGL‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۸۲۹۸‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۱۹۲۴‌ ‌ ‌ ‌۱۸۸۷‌ ‌ ‌ ‌Biglar‌ ‌
‌ ‌AGCH‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۴۸۳۸‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۱۰۴۵‌ ‌ ‌ ‌۲۰۸۱‌ ‌ ‌ ‌Aghchai‌ ‌
‌ ‌HALD‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۶۳۸۳‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۳۱۴۱‌ ‌ ‌ ‌۱۹۷۴‌ ‌ ‌ ‌Haledar‌ ‌
‌ ‌AZON‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۸۷۸۵‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۸۲۰۳‌ ‌ ‌ ‌۱۸۴۷‌ ‌ ‌ ‌Azonbar‌ ‌
‌ ‌YING‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۹۲۲۲‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۰۴۷۳‌ ‌ ‌ ‌۱۹۶۹‌ ‌ ‌ Yingkand
‌ ‌STAL‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۴۶۱۲‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۴۹۴۱‌ ‌ ‌ ‌۲۲۲۳‌ ‌ ‌ ‌Stalaj‌ ‌
‌ ‌TOZL‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۶۴۱۶‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۶۲۰۴‌ ‌ ‌ ‌۱۹۴۶‌ ‌ ‌ ‌Tozloo‌ ‌
‌ ‌DASH‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۸۰۱۷‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۶۹۶۱‌ ‌ ‌۱۹۵۰ ‌ Dashtapeh
‌ ‌KOND‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۷۰۲۸‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۹۷۹۹‌ ‌ ‌ ‌۲۱۹۹‌ ‌ ‌ Khondab
‌ ‌DAST‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۹۰۳۵‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۹۱۴۴‌ ‌ ‌ ‌-‌ ‌ ‌ ‌Dashtak‌ ‌
‌ ‌KAMI‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۷۴۱۴‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۹۳۷۷‌ ‌ ‌ ‌-‌ ‌ ‌ ‌Kamishkan‌ ‌
‌ ‌SAID‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۷۵۳۶‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۰۸۱۳‌ ‌ ‌ ‌-‌ ‌ ‌ ‌Saidabad‌ ‌
‌ ‌TORK‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۴۹۵۰‌ ‌ ‌ ‌۴۸٫۹۵۷۱‌ ‌ ‌ ‌-‌ ‌ ‌ ‌Torktapeh‌ ‌
‌ ‌ ‌NAGH‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۶۵۶۳‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۱۱۰۷‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌۲۰۵۰‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌Naghash‌‌ ‌
‌ ‌ ‌AVAJ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌۳۵٫۵۷۶۰‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌۴۹٫۲۲۲۱‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌۱۳۴۱‌‌ ‌ ‌Avaj‌

نقشه ۱- موقعیت ایستگاههای لرزه نگاری در شبکه موقت نصب شده در منطقه زلزله زده آوج

 

Pick02

map2

نقشه ۲- موقعیت پسلرزه (۱۳۸۱/۴/۱۸) ثبت شده در شبکه موقت لرزه نگاری پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه محل پسلرزه با علامت دایره (قرمز رنگ) و ایستگاههایی که پسلرزه را ثبت نموده اند با رنگ سبز (علامت مثلث) و سایر ایستگاههای شبکه با رنگ مشکی مشخص شده اند.

focal01

شکل ۲: سازوکار کانونی پسلرزه ۸۱/۴/۱۶ که در نقطه ای به مختصات ۳۵/۷۴۱ عرض شمالی و ۴۸/۹۴۲ طول شرقی با بزرگی ۳/۲ در مقیاس محلی ریشتر در منطقه زلزله زده آوج بوقوع پیوسته است.