سی و پنجمین شماره مجله علمی- پژوهشی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با پنج مقاله و در ۷۲ صفحه منتشر شد.