رییس پژوهشکده مدیریت خطر پذیری و بحران در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۱ مهر، با اشاره به اهمیت و ضرورت مقاوم سازی بیمارستان ها گفت: تجارب حاکی از آن است که درزمان وقوع زلزله، بیمارستان های زیادی تخریب می شوند؛ از این رو سال گذشته (۲۰۰۹) به نام سال ” بیمارستان ایمن” نامگذاری شد تاگامی باشد به سوی مقاوم سازی آنها.

دکتر “‏‏کامبد امینی حسینی” افزود: علیرغم این موضوع متاسفانه وزارت بهداشت در زمینه مقاوم سازی بیمارستان های خود تاکنون هیچ تعامل مقبولی با پژوهشگاه انجام نداده است.
دکتر امینی که سمت معاونت برنامه‏ ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه را نیز عهده‏ دار است؛ افزود: اگرچه دو بیمارستان به صورت نمادین و پایلوت مورد بررسی و مقاوم سازی واقع شدند؛ اما متاسفانه این کار از سوی وزارت بهداشت بطور جدی دنبال نشد و این در حالیست که برخی از بیمارستان ها تحت عنوان مقاوم سازی بیمارستان، وام هایی را دریافت کردند؛ اما آن را برای آراستن ظاهر بیمارستان صرف کردند.