روز یکشنبه، ۵ دیماه سال جاری، مراسم روز ملی ایمنی در برابر زلزله و نیز آغاز هفته پژوهش در پژوهشگاه با حضور رییس و معاونان پژوهشگاه و نیز معاون وزیرکشور در پژوهشگاه برگزار شد.
دکتر ” مهدی زارع”، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، با اشاره به تقارن هفته پژوهش امسال با سالروز وقوع زلزله ۱۳۸۲ بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله، گفت: بدلیل این تقارن امسال پژوهشگاه دو کارگاه با محوریت زلزله بم و ریسک زلزله در تهران را به ترتیب در روزهای پنجم و هفتم دیماه اجرا می نماید.
در کارگاه “سالروز زمین لرزه بم”؛ مساله ایمنی در برابر زلزله در ایران توسط دکتر عیاسعلی تسنیمی، تجربه مقاوم سازی مدارس ایران توسط دکتر رییسی ارایه گشته؛ و مسایل اجتماعی زلزله های ایران و تجربات بم، گسل بم و دگر ریختی های ساختاری زلزله ۱۳۸۲، تازه ترین یافته های مطالعات گسل های فعال ایران با نگاهی ویژه به زلزله بم، شبکه شتابنگاری ایران با نگاهی ویژه به زلزله بم، بررسی جنبه های زلزله شناسی بم- تازه ترین یافته های مطالعات گسل های فعال ایران با نگاهی ویژه به بم، دیرینه لرزه شناسی: روشی جدید برای پیش بینی درازمدت یک زلزله بزرگ بعدی در ناحیه تهران، مباحثی در خصوص بازنگری ویرایش چهرم استاندارد۲۸۰۰ ایران، رونمایی از تمبر روز ملی ایمنی در برابر زلزله، مقایسه ای بین خسارات در زلزله های اخیر در ایران و جهان، بهبود رفتار لرزه ای بناهای تاریخی و برنامه پنجم توسعه و توجه به مساله زمین لرزه در ایران توسط سایر اساتید داخل و خارج پژوهشگاه ارایه و مورد بررسی واقع شدند.