دکتر ” عباسعلی تسنیمی” گفت: علیرغم رشد توجه به وضعیت لرزه خیزی کشور در مقایسه با سالهای پیشین؛ در حوزه پژوهش و سرمایه گذاری در زمینه ایمنی در برابر زلزله به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نداریم.
رییس پژوهشگاه که صبح روز یکشنیه پنجم دیماه در کارگاه “سالروز زلزله بم” و نیز مراسم هفته پژوهش سخن می گفت؛ با ابراز خرسندی از توجه و تمرکز مسوولان کشور به واقعیت لرزه خیزی کشور طی سالهای اخیر افزود: این رشد در مقایسه با نیازهای واقعی کشور در زمینه ایمنی در برابر زلزله بسیار عقب است و باید دقت شود متناسب با رشد توجه به واقعیت لرزه خیزی کشور، فرایند بهبودبخشی بازه زمانی و سرمایه گذاری در این بخش نیز افزایش یابد.
دکتر تسنیمی گفت: همچنین متاسفانه گاهی تصمیمی اتخاذ و اجرا می شود، بدون اینکه پشتوانه علمی آن مد نظر قرار گیرد؛ و این در حالیست که در تامین ایمنی کشور در مقابل زلزله، عوامل متعددی دخیل هستند که جا دارد مراکز علمی و بویژه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله روی هر یک از آنها مطالعات علمی و تحقیقاتی انجام دهد.
وی با اشاره به مسوولیت عمیق و سنگینی که در این زمینه بر دوش محققان، اساتید و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد است؛ خاطرنشان کرد: موضوع لرزه خیزی کشور و لزوم توجه به آن مساله ای صنفی نیست و توجه جدی، همه جانبه و همگانی را می طلبد.