intensity

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹، اردکان فارس

نقشه های لرزش (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه ‌ها با استفاده از داده‌ های لرزه ‌ای ایستگاه ها تعیین شده ‌اند و در صورت دسترسی به داده ‌های بیشتر بروزرسانی می شوند.

 نقشه شدت دستگاهی

intensity

 نقشه حداکثر شتاب زمین

pga

 نقشه حداکثر سرعت زمین

pgv

نقشه ‌ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله نمی ‌باشد.