رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی ابزاری برای تبلیغ و اجرای شو و نمایش نیست؛ بلکه بهانه ایست برای بسترسازی مناسب برای رسیدن کشور به ایمنی در برابر زلزله.
دکتر ” عباسعلی تسنیمی” که صبح روز چهارشنبه، ۲۹ دی ماه در مراسم آغازین دومین گردهمایی رابطین مانور سراسری زلزله و ایمنی سخن می گفت؛ افزود: عملیات مانور در ذات خود،هدف غایی اجرای آن نیست؛ بلکه زمینه ساز ارتقای ایمنی کشور در برابر زلزله از طریق دانش آموزان است.
وی با اشاره به ابعاد و جوانب گوناگون مانور سراسری زلزله و ایمنی، خاطرنشان کرد: اجرای صحیح و مناسب مانور زیربنای آموزشی دقیقی را می طلبد و به طور کلی آموزش و پژوهش از ارکان اساسی مانور است که باید از سنین کودکی بدان پرداخته شود.
دکتر تسنیمی با ملی قلمداد کردن اجرای مانور زلزله و ایمنی بر لزوم پویایی آن تاکید کرده و اضافه کرد: اجرای مانور، موضوعی صنفی، ستادی یا تخصصی نیست؛ بلکه مقوله ای فراصنفی، گروهی و ملیست که نباید دستخوش روزمرگی شود.